İcra Hukuk Mahkemesi Davaları

Alacak (Kira Alacağı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi - Maktu Harç
Borçtan Kurtulma Davası - Nispi Harç
Haczedilemezlik Şikayeti - Maktu Harç
Hisseli Malın Satış Şekli - Harca Tabi değil
İcra Emrine İtiraz - Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz - Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) - Maktu Harç
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması - Maktu Harç
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi - Maktu Harç
İhalenin Feshi - Maktu Harç
İhtiyati Haczin Kaldırılması - Maktu Harç
İmzaya İtiraz - Maktu Harç
İstihkak - Nispi Harç
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. ) - Harca Tabi değildir
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtiraz - Maktu Harç
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) - Maktu Harç
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye - Maktu Harç
Kambiyo Hukuku Şikayeti - Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz - Maktu Harç
Kiralananın Tahliyesi(İcra) - Maktu Harç
Konkordato - Maktu Harç
Meskeniyet İddiası - Maktu Harç
Rehnin Kaldırılması Talebi - Harca Tabi değil
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz - Maktu Harç
Şikayet - Maktu Harç
Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)(Harca Tabi Degil)
Takas Mahsup Talebi - Nispi Harç
Takibin Taliki Veya İptali - Maktu Harç
Tanıma Ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) - Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
Yetki İtirazı - Maktu Harç

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: