İctihadla İctihad Nakz Olunmaz

15. İctihadla İctihad Nakz Olunmaz.
Yâni ictihad etme seviyesinde olan bir müctehidin bir me¬sele hakkındaki içtihadım, diğer bir müctehidin içtihadı boza¬maz. Bu icmâ ile sabit olmuştur. Nitekim Ebûbekir (R.A.) bâ¬zı mes'elelerde ictihadda bulunup hükümler vermiştir. Hz. Ömer ona o hükümlerde muhalefet etmiştir.
Bunun gibi müctehid bir mes'ele hakkında hüküm verir, sonra bu husustaki içtihadını değiştirecek olursa, evvelki içtihadıyla verilen hüküm bozulmaz.