hukuk

Zabıt defteri

Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter.

Yargı

Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır.

Yapı

(imar hukukunda) karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisler

Z

z harfi ile başlayan kelime manaları

Y

Y harfi ile başlayan kelime manaları

V

V Harfi ile başlayan kelime manaları

Uyrukluk

Şahısları veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır.

U

U harfi ile başlayan kelime anlamları

Memurun Bîhin Hüsn Sıfatile Ittisafı :

Memurun Bîhin Hüsn Sıfatile Ittisafı :


243 - : Emredilen şeylerin hüsnüne ittisafı meselesi, esasen ilmi kelâma aittir. Fakat bundan usulü fıkıhta da bahsedilmektedir ve bu hüsn ve kubh meselesi, cebr ve kader meselesile alâkadardır. Biz bura­da bundan kısaca bahsedeceğiz.

244 - : Esasen hüsn ve kubh = güzellik, çirkinlik dört mânâya gelir. Şöyle ki:

(1) : Hüsn; bir sıfatı kemâl, kubh da bir sıfatı noksan manasınadır. Meselâ: bilgi hasendir. Bilgisizlik de kabihtir.

BİRİNCİ KISIM KÎTABA VE KÎTAB İLE SÜNNET ARASINDA MÜŞTEREK BAZI MEBHASLERE AİTTİR.

BİRİNCİ KISIM
KÎTABA VE KÎTAB İLE SÜNNET ARASINDA MÜŞTEREK BAZI
MEBHASLERE AİTTİR.

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ


"Hukuki islâmiyye ve bulanan fıkhiyye" unvanı ile yazmış olduğum eser-i âcizi 1949 tarihinde İstanbul Hukuk Fakültesi tarafından altı cilt olmak üzere tab ve.neşr edilmişti. Bilâhare 1955 tarihinde birinci cildi yine Fa­külte tarafından tekrar tab ettirilmişti.

BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ

BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ


Malûmdur ki, islâm hukukuna dair arapça yazılmış muhtasar ve mufassal binlerce eser vardır. Fakat bu hukuka dair bütün aksamını ihüva etmek üzere türkçe yazılmış kitaplar yok gibidir.

Tabiyet

Kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ; vatandaşlık. yurttaşlık; bağımsızlık

T

T harfi ile başlayan kelime manaları