Kelâmda Aslolan Mânâ-yı Hakîkîdir

11. Kelâmda Aslolan Mânâ-yı Hakîkîdir.
Kelimenin delâlet ettiği hakikî mânâya göre hükme varı¬lır; karine olmadıkça mecâz-ı mânâya veya tağlîb kaidesine gö¬re mânâ çıkarmaya gidilmez.
Meselâ :
a) Bir kimse oğlu için bir şeyler vasiyet ederse, oğlunun oğlu buna girmez. Çünkü kelimenin hakikî mânâsı oğlu ifâde ediyor; torunu değil.
b) (A) Şu kadar malımı evlâdıma vakfettim» dedikten sonra ölürse, (A) nın erkek ve kız bütün çocukları buna girer, çünkü örf en «evlâd» kelimesi umumiyetle erkek ve kız çocuk¬larına delâlet eder; yâni mânâ-yı hakikîsi budur.