Bir Zamanda Sabit Olan Şey..

9. Bir Zamanda Sabit Olan Şeyin Hilâfına Delil Olmadıkça Bekasıyla Hükmolunur.
Az yukarıda da belirtildiği gibi kadîm kıdemi üzere terk olunur. Çünkü bu hususta asıl olan, bir şey'i bulunduğu hal üze¬re bırakmaktır.
Meselâ:
a) Bir zamanda bir yerin (A) ye ait olduğu, onun mülkiye¬ti altında bulunduğu sabit olduğu takdirde, mülkiyeti izâle eder bir hal sübut bulmadıkça o yerin öteden beri mülkiyeti altında bulunduran (A) ya ait olduğuyla hükmolunur.
b) Bir kadının ölen (B)ye vâris olduğunu iddia edip da¬vacı olması halinde bakılır:
Kadın (B)nin nikâhlı karısı ise, onu boşadığına dair bey-yine olmadıkça, iddiası kabul edilip (B) ye varis olacağına hük¬medilir.