Zarar İzâle Olunur

19. Zarar İzâle Olunur.

Bu kaide yukarıdaki kaidenin sonucu mahiyetindedir. Çün¬kü zarara zarar ile mukabele edilmeyeceğine göre, mevcut za¬rarı gidermek gerektir. Hazret-i Peygamber (S.A.V.) :
buyurmuştur, yâni kişi kardeşine ne başlangıçta zarar verir, ne de onun zararına kar¬şılık bir zarar verir...
Fıkhın birçok babları bu kaide üzerine kurulmuştur: Ayıplı malı reddetmek, pişmanlık, şüfa, kısas, hudut, keffaret V.S.
Meselâ:
Zarar mümkünse aynen, değilse karşılığı ödettirilerek gi¬derilir..
a) Zor ve zulümle alınan bir malın, aynı muhafaza edili¬yorsa aynen sahibine iade ettirilir; bu surette, o malı zorla zim¬metine geçiren, «ben onun kıymetini vereyim» diyemez. Aynı muhafaza edilmiyorsa yâni telef olmuş veya itlaf edilmiş ise,, misli varsa misliyle, değilse kıymetiyle ödenir.
b) Üzerine su bırakmak suretiyle tahrip edilip kullanılmaz hale getirilen bir tarlada, zararı misliyle ödemek mümkün ol¬madığında bedeli cihetine gidilir.