Mevrid-i Nasda İçtihada Mesağ Yoktur

13. Mevrid-i Nasda İçtihada Mesağ Yoktur.
Yâni bir mes'ele hakkında âyet veya hadîste kat'î bir be¬yân varsa, bu o mes'ele hakkında bir nass sayılacağından artık o mes'ele hakkında içtihada cevaz yoktur. Çünkü ictihad an¬cak kesin ve sarih olmayan mes'elelerde şâriin muradını arayıp bulmak için meşru'dur.
Meselâ:
a) Hâkim, boğazlanırken besmelenin kasden terk edildiği bir havyanın etinin satışına ve yenilmesine cevaz verecek olursa,. her ne kadar Şafiî mezhebinde buna cevaz verilmişse de hâkimin bu hükmü infaz edilmez.
b) Yine Hâkim, davacıyla dâvâlı arasındaki ihtilâfı halle¬derken, davacı, dâvâlıda 1000 lira alacağı olduğunu iddia edi¬yor; davalı da bunu inkâr ediyor. Hâkim davacıya yemin, dâ¬vâlıya da beyyine teklif ederse, böyle bir içtihadın hiç bir şer'î kıymeti yoktur. Çünkü Mütevâtir' hadîste: «Beyyine müddeîye aittir; yemin de münkir üzerinedir» buyrulmuştur ki bu bir nassdir. Artık buna karşı içtihada cevaz olmaz.