Bir Zarar Kendi Misliyle İzale Olunmaz

24. Bir Zarar Kendi Misliyle İzale Olunmaz.

Zarar ne kendisinden büyük bir zararla, ne de kendisine müsavi olacak bir zararla giderilmez. Belki, kendisinden hafif bir zararla giderilmeye çalışılır.
— «İki serden en hafif olanı ihtiyar olunur.»
— «Büyük zarar, hafif bîr zararla giderilir.» Kaideleri bunu açıklar..
Meselâ:
a) Mevcut bir dükkânın yanında veya karşısında başka bir dükkân açılır ve bu sebeple ilk dükkânın alış-verişinde bir azal¬ma ve kesat başlar da sahibi zarara girdiğini beyânla açılan dükkânın kapatılmasını isterse, bu dâva reddolunur ve ikinci dükkân kapatılmaz.
b) Açlıktan ölüm derecesine gelen bir kimse, diğerini ölümden kurtaracak kadar mevcut yiyeceğini alıp yiyemez. Çünkü zarar, kendi misliyle izâle olunmaz.