Mecelle Konular

DÜNYADA HUKUK EĞİTİMİ VE AVUKATLIK STAJI
OSMANLI'DA MECELLE VE FRANSIZ MEDENİ KANUNUNU TARTIŞMALARI
İSLAM'DA İNSAN HAKLARI
İSLAM VE MODERN HUKUK KARŞILAŞTIRILMASIYLA CEZA HUKUKUNA VE KISASA KISA BİR BAKIŞ
Madde 21 = Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları
Zararı Âmmı Defi' İçin Zararı Hass İhtiyar Olunur
Bir Zarar Kendi Misliyle İzale Olunmaz
Mâni' Zail Oldukta Memnît Avdet Eder
Bir Özür İçin Caiz Olan Şey ..
Zaruretler Kendi Miktarınca Takdir Olunur
Zaruretler Mahzurlu Şeyleri Mubah Kılar
Zarar İzâle Olunur
Zarar Ve Mukabele-i Bizzarar Yoktur
Bir İş Daralınca Genişlemeye Yüz Tutar
Meşakkat Kolaylığı Celbeder
İctihadla İctihad Nakz Olunmaz
Kıyasa Aykırı Olarak Sabit Olan Şey ..
Mevrid-i Nasda İçtihada Mesağ Yoktur
Sarahat Karşısında Delâlete İtibar Yoktur
Kelâmda Aslolan Mânâ-yı Hakîkîdir
Yeni Meydana Gelen Bir Olayın ..
Bir Zamanda Sabit Olan Şey..
Arızî Sıfatlarda Aslolan Ademdir
Beraati Zimmet Asıldır
Zarar Kadîm Olmaz
Kadîm Kıdemi Üzere Terk Olunur
Bir Şeyin Bulunduğu Hal Üzere Kalması Asıldır.
Yakın Şüphe İle Zail Olmaz.
Akidlerde İtibar Maksad ve Mânâyadır; Elfaz ve Mebâniye Değildir.
Mecellenin Kaldırılması
Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.
Osmanlıca Metin: Mecellenin 100 Ana Maddesi
3. Ceza Dairesi
2. Ceza Dairesi
1. Ceza Dairesi
-CEZA BÖLÜMÜ-
-HUKUK BÖLÜMÜ-
Madde 20 = Fesih bildirimine itiraz ve usulü
Madde 19 = Sözleşmenin feshinde usul
Madde 18 = Feshin geçerli sebebe dayandırılması
Madde 17 = Süreli fesih
Madde 16 = Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri
Madde 15 = Deneme süreli iş sözleşmesi
Madde 14 = Çağrı üzerine çalışma
Madde 13 = Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi
Madde 12 = Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları
Madde 11 = Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi
Madde 10 = Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri
Madde 9 = Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi
Madde 8 = Tanım ve şekil