Mecelle

Mecelle

Neden Mecelle

1877 yılında Abdulhamid Han tarafından tatbik edilmeye başlayan mecelle Ahmed Cevdet Pasa Baskanligindaki ilmî bir heyet tarafindan oluşturulmuştur.

1851 maddeden oluşan bu büyük türk şaheserini, mecelle.com sitemizde genç araştırmacılar ile buluşturmak en büyük hedefimiz. Bunun yanı sıra mecellenin geliş süreci ve mecelle sonrasını da anlatarak dünya hukuk sistemlerinin gelişimi ile alakalı makaleleri paylaşarak sitemizde hukuk arşivi oluşturmaktayız.

Mecellenin Kaldırılması

Mecelle, dinin eksikliğinden değil, zorlayan iktisadi ve sosyal koşullar sonunda o çağdaki şeriat hukukunun eskimişliğine bir çare idi. Çünkü hukuk sistemleri devamlı değişiyordu, Batılılaşma reformlarına mecbur kalan imparatorluk bir yandan Batı'dan iktibaslar yapıyor, bir yandan şeriatta düzenlemeler yapıyordu. Bu durum cumhuriyete kadar iki başlı toplum yapısına yol açmıştır.

Mecelle Cemiyeti'nin başında Ahmet Cevdet Paşa vardı. 1869'da kuruldu, 1870'de ilk kitabını çıkardı,padişah bunu onayladı, yürürlüğe girdi.

Osmanlıca Metin: Mecellenin 100 Ana Maddesi

Osmanlıca Metin: Mecellenin 100 Ana Maddesi

ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARDAN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

ÇOCUKLARIN CİNSEL SÖMÜRÜ VE İSTİSMARDAN KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

Azaya Ait Cerh Ve Katıdan Dolayı Kısas Yapılabilmesi İçin Vücud İktiza Eden Şartlar

Azaya Aıd Cerh Ve Katıdan Dolayı Kısas Yapılabilmesi İçin Vücudl İktiza Eden Şartlar:


274 - : Bir uzvı cerh veya kat' eden bir şahıs hakkında mâdû-nennefs kısas icra edilebilmesi için katli nefsden dolayı icab eden kısas hakkındaki yukarıda (258-271) meselelerinde mezkûr şartlardan başka aşağıdaki şartların da bulunması lâzımdır:

275 - : Âzâ. hakkında vukubulan cinayetlerden dolayı kısas ile hükm edilebilmesi için cerh ve kat' edilen uzuv yeri iyileşerek neticesi malûm olmalıdır.

Haksız Yakalanmada veya Tutuklamada Tazminat Koşulları

Haksız yakalamada veya tutuklamada tazminat koşulları:

Haksız Olarak Yakalanmış Veya Tutuklanmışsanız Tazminat Hakkınız Var

Keyfi adli işlemler nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan kişilerin uğrayacakları zararları tazmin amacıyla kanun koyucu ceza kanununa hüküm koymuştur.

MEMURLARA GETİRİLECEK YENİ HAKLAR

MEMURLARA GETİRİLECEK YENİ HAKLAR - Av. Önder Özlem

Çeşitli basın yayın organlarında memurlara yeni haklar getirileceği ile ilgili haberler yayınlanmış ve bu haberlerde; Kamu İşveren Kurulu ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen arasında yürütülen toplu görüşmeler sonunda taraflar arasında mutabakata varılan konulara ilişkin çalışmalara başlandığı ifade edilerek ''657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'' ile ''Genelge Taslağı'' hazırlandığı ifade edilmiştir.

T.C. ANAYASALARI- 1982 Anayasası

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (*)

(Kurucu Mecliste Kabul Tarihi : 18.10.1982; Halkoyuna Sunulmak Üzere Tasarının Resmî Gazetede İlanı: 20.10.1982-17844; Kanunun Halkoyu ile Kabul Tarihi: 7.11.1982; Halkoyu Sonucunun Yayımlandığı Resmî Gazete Tarihi: 9.11.1982-17863 Mükerrer)

Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 7.11.1982BAŞLANGIÇ (Değişik: 23.7.1995-4121/1 md.)

T.C. ANAYASALARI- 1961 Anayasası

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
(1961)

Kurucu Mecliste Kabul Tarihi : 27/5/1961

Halkoyuna Sunulmak Üzere

Tasarının Resmi Gazete ile İlanı : 31/5/1961

Kanunun Resmi Gazete ile İlanı : 20/7/1961 / Sayı: 10859

Kanun No Kabul Tarihi

334 9/7/1961

BAŞLANGIÇ

Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan;

Anayasa ve Hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan Türk Milleti;

Erken Emeklilik ve Sonuçları

Erken Emeklilik ve Sonuçları

Kamuda Çalışan Hukukçular

Kamuda Çalışan Hukukçular

Kamuda görev yapan hukukçuların esas sorumlulukları, işlevi ve önemi; görev yaptıkları kurum ve kuruluşların işlem ve eylemlerinde hukuka uygunluğun sağlanmasıdır. Hukuk Müşavirlikleri bu çerçevede gerek kamu kuruluşlarınca hazırlanan yasa taslakları, gerekse yürütmenin düzenleyici işlemlerinin (tüzükler, yönetmelikler) hazırlanmasında, ayrıca idarenin birel işlemlerinin hukuka uygun olarak tesis edilmesinde çok önemli bir işleve sahiptirler.

KAMUNUN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE İLK AKLA GELEN

Beraati Zimmet Asıldır

7. Beraati Zimmet Asıldır.
Suç sonradan işlenir. İnsan önce suçlu değildir; sonra bir sebeb ve fiilden dolayı suçlu olabilir. Meselâ:
a) Hırsızlık suçu iddiasıyla hâkimin huzuruna çıkarılan kimse hakkında ilk düşünülen husus, hırsız olmamasıdır. Hır¬sız olduğu beyyine ile isbat edilmedikçe suçsuz olduğu kanaatine varılarak serbest bırakılır. Çünkü berâet-i zimmet asıldır.

Ehliyete ait semavî ve mükteseb arızalar :

Ehliyete ait semavî ve mükteseb arızalar :


546 -: Ehliyeti vücub ile ehliyeti edaya arız olarak bunlardan bi­rini veya her ikisini izale eden veya bunların hükümlerinde tağayyüt husule getiren şeylere «avarızı ehliyet» denilmektedir.

Avarız, denilen şeyler, zuhurlarile bir şeyin haleti asliyyesini tağyir ettikleri veya bir şeyin mahiyyeti asliyyesine münafi bulundukları ci­hetle bu «avarız» adını almışlardır. Müfredi arız veya arızadır.

İcra Hukuk Mahkemesi Davaları

Alacak (Kira Alacağı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi - Maktu Harç
Borçtan Kurtulma Davası - Nispi Harç
Haczedilemezlik Şikayeti - Maktu Harç
Hisseli Malın Satış Şekli - Harca Tabi değil
İcra Emrine İtiraz - Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz - Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) - Maktu Harç
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması - Maktu Harç
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi - Maktu Harç

İslam Hukukunda Delilller ve Yorum Metodolojisi

El-Mustasfa Çevirisi Üzerine
Mütercimin Önsözü
Tercümede İzlenen Metod
Fıkıh Usulünün Tarihçesi Ve Mustasfa Hakkinda Birkaç Söz
Fıkıh Usulünün Tarihçesi
Mustasfa Hakkında
Yeni Bir Yorum Metodolojisi Mümkün Mü?
Giriş.
Başlangıç.
A. Fıkıh UsûlününTanımı
B. Fıkıh Usulünün Mertebesi ve Diğer İlimlere Nisbeti
C. Fıkıh Usûlü İlminin Dört AnabÖlüme (Kutup) Ayrılması
D. Fıkıh Usûlünün Tüm Konularının Dört Anabölüm Altında Toplanması
E. Mukaddime ve Bu Mukaddimenin Fıkıh Usûlü ile İlgisi
Mukaddimetu´l-Kitab