Meşakkat Kolaylığı Celbeder

16. Meşakkat Kolaylığı Celbeder.
Güçlük kolaylığa, sıkıntı genişliğe yol açar: Darlık vaktin¬de genişlik gösterilmek gerekir. Faizsiz ödeme, havale, hicir gibi birçok fıkhı mes'eleler bu asıl kaideye göre hükme bağ¬lanır.
Kolaylığı celbeden meşakkatin tahfif sebebleri yedidir:
1. Yolculuk..
2, Hastalık..
3, İkrah (Zorlama)
4. Bilgisizlik..
5. Güçlük..
6. Umumî belvâ..
7. Nakız. Meselâ:
a) Selem usûlü. (Alım-Satımda mebiin mevcut olması ik¬tiza ederken, para sıkıntısı çeken kimsenin ileride elde edeceği malı şimdiden satıp bedeli olan parayı alması caiz görülmüş¬tür.) Bu bir nevi ihtiyaç karşısında ruhsat olmuş oluyor