Kıyasa Aykırı Olarak Sabit Olan Şey ..

14. Kıyasa Aykırı Olarak Sabit Olan Şey Başka Şeye Makîsün Aleyh Olamaz.
Genel kaideye aykırı olarak sabit olan şey, istisna teşkil edeceğinden başka şey'e makîsün aleyh olamaz. Yâni başka şey ona kıyas edilemez.
Meselâ :
a) Hazret-i Peygamber (S.A.V.)in yalnız olarak Hüzeyme (R.A.)nin şehâdetini kabul buyurması ve: «Hüzeyme kime şâ-hid olursa bu ona kâfidir!» ilâve etmesi gibi. Çünkü genel kai¬de «iki erkek şâhid» dinletmektir. Kur'ân'da sarîh beyân var¬dır. O halde Hüzeyme'nin yaptığı şahitliğin kabul edilmesi is¬tisna teşkil eder; başkası ona kıyas edilemez.
b) Müslüman erkekler ancak hür kadınlardan 4 tane ile evlenebilirler. Kur'ânda bu kesin olarak tahdit edilmiştir. De¬mek ki genel kaide budur. Ama Hz. Peygamber'in 9 kadınla ev¬lenmesi istisna teşkil eder, başkası ona kıyasla 4'ten fazla ka¬dınla evlenemez.