Bir İş Daralınca Genişlemeye Yüz Tutar

17. Bir İş Daralınca Genişlemeye Yüz Tutar.
Şöyle ki; bir işte darlık ve meşakkat görülünce, genişlik ve ruhsat gösterilir. Bâzıları bu hususta şöyle bir kaide zikre¬der: «Bir iş daralıp sıkışınca genişler.. Bir iş fazla genişleyince de daralır..»
Gerçi bu kaide yukarıdaki kaideden çıkarılmıştır; fakat arada bir takım ince farklar vardır. Meselâ:
a) Borçlu belirtilen vakitte borcunu ödeyemez de sıkıntı¬ya düşerse, ona borcu ödeyebilecek kadar geniş bir müddet ve¬rilir..
b) Nafaka vermekle yükümlü tutulan kimsenin malî du¬rumu bozulur; tâyin edilen miktarı ödemekten âciz kalırsa, kudretine göre bir imkân tanınır.