Zaruretler Mahzurlu Şeyleri Mubah Kılar

20. Zaruretler Mahzurlu Şeyleri Mubah Kılar.
İslâm’da zaruretler tahdit edilmiştir.. Haramla karşı kar¬şıya gelen kimse bu tahdit çerçevesine giriyorsa, onu ihtiyaç nisbetinde kullanabilir; aksi halde caiz değildir.
Meselâ:
a) Kıtlık yıllarında Ölmüş bir hayvanın elinden başka yi¬yecek bir şey bulunmaz da adam açlıktan ölmek tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa, Ölmeyecek kadar o etten yiyebilir. Bunun gibi susuzluktan ölüm tehlikesiyle karşılaşırsa, ölmeyecek ka¬dar şarap içebilir.
b) Silâh tehdidiyle, ölüm tehdidiyle küfre zorlanan kim¬se, kalben mü'min olduğu halde elfaz-ı küfürden birini söyleyebilir.
Veya bir kimse, tehdit ve cebir ile diğer bir kimsenin ma¬lım itlaf etse, bu işe zorlanan kimse mes'ul tutulmaz. Çünkü arada cebir vardır; zarurî olarak bu yola tevessü! edilmiştir.
c) Açlıktan ölüm tehlikesi geçiren kimse, başkasına ait olup sahibinin müsaadesini almadan ileride bedelini öde¬mek niyetiyle malından ölmeyecek kadar alıp yiyebilir.