Sarahat Karşısında Delâlete İtibar Yoktur

12. Sarahat Karşısında Delâlete İtibar Yoktur.
Sözle bir şeyi irâde etmek sarahattir. Fiil veya sükût ile irâde etmek, delâlettir. Bir hususun yapılmasında sarahatle de¬lâlet arasında ihtilâf vuku bulursa, sarahatle amel edilir. Çün¬kü delâlet sarahat gibi kesinlik ifâde etmez.
Meselâ;
a) Bir evde misafir olarak bulunan topluluktan biri bulunduğu evin aynasını alır bakar, sonra diğer birine verir, der¬ken ara yerde kırılırsa, hiç birisi buna zâmin olmaz. Çünkü bu gibi hallerde delâleten müsaade vardır. Ama ev sahibi mevcut hiç bir eşyaya dokunmayın veya aynaya falan dokunmayın de¬miş olsaydı, o zaman delâletin hükmü kalmaz, sarih beyanla amel edilir ve aynayı kıranlar zâmin olurlardı.
b) Üçüncü bir şahıs (B) nin nam u hesabına fuzûlî olarak bir mal satın alır, (B) de bu malın kendisine teslimini arzu ederse, bu akde (alım-satıma) delâleten izin vermiş sayılır. Ama (B) kendi namına satın alınan malın reddini emrettikten sonra kendisine teslimini irâde ederse red emri sarahat, teslim etme iradesi ise delâlet ifâde ettiğinden, red emri ile amel olu¬nur.