Kadastro Mahkemesi - Davaları

Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) - Nispi Harç
Kamulaştırma - Nispi Harç
Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) - Maktu Harç
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli)

- Nispi Harç
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) -

Maktu Harç
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli) - Maktu

Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli) - Nispi Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) - Maktu Harç
Kamulaştırma (Vazgeçme Nedeniyle Bedel İadesi İstemli) -

Nispi Harç
Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar - Maktu Harç
Orman - Harca Tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Elatmanın Önlenmesi İstemli) - Harca Tabi değil
Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) - Harca

Tabi değildir
Tanıma ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat (Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan) - Nispi

Harç
Zilyetliğin Tespiti ve Korunması (Orman Niteliğini Yitiren Taşınmazlarla İlgili) - Nispi Harç