Yakın Şüphe İle Zail Olmaz.

3. Yakın (Kesinlik İfade Eden Şey) Şüphe İle Zail Olmaz.

Meselâ:
— (A)nın (B) üzerinde 1000 lira alacağı var. (B) bu bor¬cu (A) ya ödediğine dair hüccet ve delil gösteriyor. <"A) da hâlâ 1000 lira (B)'de alacağı olduğuna hücvet ve delil gösteri¬yor. Bu durumda (A)nın delili, bu alacağının diğer 1000 lira alacağını (B) Ödedikten sonra yenilendiğini beyyine ile isbat etmedikçe kabul olunmaz. Çünkü, Beyyine huccet-i kaviye de¬mektir ki, şehadet ikrar ve yeminden nükûle şâmildir. (B) nin bu borcu ödediğini delile dayanarak söylemesi yakîn (kesin bilgi) ifade eder. (A) nın iddiası ise, her ne kadar delile dayan¬sa da şüphe ifâde eder.