user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664321062 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(L)

(L)

115 - (Lehv) : Oyun, eğlence, çalgı, lu'b. Gafil olmak. însam ga­fil, nefsinin hevesatma mail bırakan şeylere de «lehviyyat» denir.

116 - (Ln'b) : Oyun. Cemıİ «leıb» dir. Lûbiyyat da denir.

117 - (JLevs) : Bir maktulün volilerinin iddialarında sâdık olduk­larına dair bir zanru galib husule getiren bir karinei hâliyye veya fı'liy-ye demekdir ki, vaki olan iddiayı müeyyid bulunur. [13]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: