1.Bölüm

BİRİNCİ BÖLÜM... 14

İSLAM HUKUKUNDA CİNAYETLERE MÜTEALLİK MESELELER HAKKINDADIR. 14

Cinayetin Mahiyyeti Ve Nevileri 14

Haksiz Yere Yapılan Katillerin Nevileri: 15

Haksız Yeee Yapılan Cerhlerin Nevileri 16

Diyetlerin Nevîlerl Ve Mikdarlakı : 23

Diyetlerin Ödenecekleri Vakitler 25

Diyetlerin Lüzumundaki Şartlar : 25

Âkilentn MAHİYETİ VE MÜKELEFİYETİ : 26

Âkile Usulünün İçtimai Ehemmiyeti 27

Cinayetlerin Hükümleri : 28

Katla Nefsden Dolayı Kısas İcra Eyîlmesi İçin Vücudi İcab Eden Şartlar : 30

Azaya Aıd Cerh Ve Katıdan Dolayı Kısas Yapılabilmesi İçin Vücudl İktiza Eden Şartlar: 38

Kisas Hakkına Malik Ve Kısası İstifaya Salahiyetli Olanlar : 41

Kısasın Te Veçhile İstifa Edileceği: 45

Kısası İskat Edecek Şeyler 46

Afüv Ve İbeaya Müteallik Bazı Hükümet : 48

Cinayetler Île Cezalar Arasındaki Tedahüller Ve Münfertd Ve Gayrî Münfekid Cinayetler 50

Bazı Ameller Neticesinde Meydana Gelen Katil Ve Telef Hâdiseleri : 53

Diyarların Yıkılmasından Münbais Ölüm... 56

Müdafaat Meşrua Halindeki Katl Hadiseler! : 58

Hayvanlara Müteallik Cinayetler : 59

Cinayetlerin Ne Vechîle Sabit Olacağı : 63

Çenenin Mahîyetf, Nevileri Ve Hakları 68

Iskatı Ceninin Başıjca Sebebjj3rî Ve Bunun Esasen Btr Cinayet Olduğu ; 69

Iskatı Cenine Müteallik Bazı Hükümler 70

Kasamenin Ve Levsin Mahiyktlkut 73

Kasame İle Diyetin Sebebi Vücubi Ve Bunların L.Üzumundaki Maslahat Ve Hikmet 73

Kasame Yapalabîlmesl İçin Muktezî 74

Kasameye Ve Diyet İtasına Dahil-Olub Olmayanlar : 75

Kasame Île Diyetden İbra. 79

Kasame Hakkında Muhtelif Mezahîbi Fıkhîyye: 80

Müdöelere Ve Müddeaaleyhleke Teveccüh Edecek Yemeler : 81

Şafii Mezhebine Göre Kasame: 82

Kasame Yapılabilmesi İçin İcab Eden Bazı Şartlar: 82

Müddeîlere Ve De Aleyhlere Teveccüh Eden Yeminler : 83

Şafttlerce Kasameyi Iskat Eden Bazı Haller : 83

Haneelî Mezhebine Göre Kasame: 84

Hanbelilere Göre Kasamenin Ne Veçhile Yapılacağı : 85

Zahirîyye Mezhebine Göre Kasame. 85

Saih Bir Kısım Müctehiplerce Kasame : 86

Bir Muhtıra