user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1618427572 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

(T)

T

92 - (İhtilas) : Bir malı sahibinin elinden veya evinden gafletin­den bilistifade âîenen süratle kapıp almakdır. ismi «hulse» dir.

93 - (îhtitaf) : Bir malı sahibinin elinden veya hanesinden alenen kapıp kaçmak demedir. Sürat ifade eder, berki hatif denilmesi bu iti­bar iledir.

94 - (İmzai kaza) : Hâkim tarafından verilen hükmü bilfi'l infaz vv icra etmekdir.

95 - (İstifai kısas) : Kısas hakkındaki hükmün bilfi'l yerme ge­tirilmesinden cani hakkında kısas cezasının tatbik edilmesinden ibaretdir.

96 - (Iskatı cenin) : Henüz validesinin rahminde bulunan bir ço­cuğun düşürülmesidir. Anasının rahminden vakitsiz düşen çocuğa da «rsikt» denir.

97 - (İntihab) : Bir şehirde veya köyde bulunan bir şeyi kahren ve alenen ahz etmekdir. «Nehb* de bu mânâda-kullamlir. Maamafih di-ieyenin kapıp aldığı ganimet malına da «nehb» denir. Bunu böyle dileye­nin kapıp alması ise intihabdır. [11]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: