MEMURLARA GETİRİLECEK YENİ HAKLAR

MEMURLARA GETİRİLECEK YENİ HAKLAR - Av. Önder Özlem

Çeşitli basın yayın organlarında memurlara yeni haklar getirileceği ile ilgili haberler yayınlanmış ve bu haberlerde; Kamu İşveren Kurulu ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen arasında yürütülen toplu görüşmeler sonunda taraflar arasında mutabakata varılan konulara ilişkin çalışmalara başlandığı ifade edilerek ''657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'' ile ''Genelge Taslağı'' hazırlandığı ifade edilmiştir.

MEMURLARA GETİRİLECEK YENİ HAKLAR

I-GİRİŞ;

Çeşitli basın yayın organlarında memurlara yeni haklar getirileceği ile ilgili haberler yayınlanmış ve bu haberlerde; Kamu İşveren Kurulu ile Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen arasında yürütülen toplu görüşmeler sonunda taraflar arasında mutabakata varılan konulara ilişkin çalışmalara başlandığı ifade edilerek ''657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı'' ile ''Genelge Taslağı'' hazırlandığı ifade edilmiştir. (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348) Bazı basın organlarında ise hakların geleceğinden değil, geldiğinden bahsedilerek varılan mutabakatın önemine dikkat çekilmek istenmiştir. Örneğin “Memura yeni haklar geldi. Hükümet ile sendikalar arasında anlaşmaya varılan konular hakkında düzenle başladı. Bakın neler düzenlendi” şeklinde 03 Aralık 2008 günü haberler yayınlanmıştır. (http://www.aktifhaber.com/news_detail.php?id=196035)
Bu haberlerin geniş olarak basında yer almasından sonra, bu haberler ile ilgili hiçbir düzeltme ve yalanma metni yayınlanmamasından, haberlerin gerçek olduğu ve sürecin halen belirtilen şekilde devam ettiği sonucu ortaya çıkmaktadır.
Bu anlamda haberlerde verilen detay bilgilerin irdelenmesi önem arz etmektedir. Zira en yüksek memurlar tarafından oluşturulan Kamu İşveren Kurulunun, Sendika temsilcileri ile vardıkları mutabakat paralelinde hazırlanacağı anlaşılan bu yeni haklara ilişkin kanun tasarısı taslağının ve genelge taslağının, tüm memurlar için önem arz ettiği açıktır.
Bu düzenlemelerin, 4688 sayılı yasanın 3/a.maddesinde yer alan kamu görevlisi tanımı ile 657 sayılı yasanın geçici ek 54.maddesinde yer alan hüküm uyarınca, Emniyet Teşkilatını da kapsayabileceği sonucuna varmak mümkündür.
Ancak tekrar vurgulamak gerekirse, tartışılan husus bir kanun ve genelge taslağının içerdiği hususlardır.

II-AÇIKLAMA:

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3/a.maddesinde kamu görevlisi olarak “Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini” ifade ettiği belirtilmiş ve tanımlanmıştır.
Aynı yasanın “Yönetmelikler” başlıklı 41/c.maddesinde bu Kanunun uygulanması bakımından “Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının oluşum biçimi ile çalışma usul ve esasları” nın, kanunun yayımı tarihinden itibaren dört ay içinde, kamu görevlileri sendikaları konfederasyonlarının da görüşleri alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanacak yönetmeliklerle belirleneceği hükme bağlanmıştır.
4688 sayılı yasanın 41/c.maddesinde belirtilen yönetmelik “Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu Ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili İle Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ismi ile çıkarılmış ve resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde;
a-İdari Kurulu
b-Yüksek İdari Kurul
c- Kamu İşveren Kurulu
d-Uzlaştırma Kurulu, olmak üzere toplam 4 değişik kurul öngörülmüştür.
Yönetmeliğin “Yüksek İdari Kurulun Görevleri” başlıklı 7.maddesinde “Bu Kurulun görevleri; kamu görevlilerinin hak, ödev ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanmasına yönelik kararların alınması için yapılacak toplu görüşmelere esas olmak üzere, Kamu İşveren Kuruluna görüş bildirmek ve toplu görüşmelerde belirlenen mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemektir.” Hükmü getirilmiştir.
Aynı Yönetmeliğin “Kamu İşveren Kurulunun Teşkili” başlıklı 13.maddesinde de “Kamu İşveren Kurulu, Başbakan tarafından görevlendirilen bir Devlet Bakanının başkanlığında;
a) Başbakanlık Müsteşarı,
b) Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
c) Hazine Müsteşarı,
d) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı,
e) Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı,
f) Devlet Personel Başkanı,
g) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü,
h) Kamu işveren sendikaları temsilcilerinden”, oluşacağı hüküm altına alınmıştır.

Yalanmayan ve düzeltme gönderilmediği anlaşılan haberlere göre kanun ve genelge taslağında yer alan hususlar;

1-BECAYİŞ UYGULAMASININ DEĞİŞECEĞİ İFADE EDİLMİŞTİR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasanın “Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme” başlıklı 73.maddesinde halen “ Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” Hükmü yer almaktadır.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede''yetkili amirin uygun bulması'' kaldırılarak; ''657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı''na göre, aynı hizmet niteliklerine sahip, aynı unvandaki memurların, hizmet gerekleri ve atanmaya ilişkin diğer şartları taşıması kaydıyla, yer değiştirme taleplerinin karşılanmasında ''yetkili amirin uygun bulması'' prosedürü kaldırılacak.
Örneğin, iki öğretmen ya da mühendisin karşılıklı yer değiştirme talebinin bulunması, bu düzenleme için yeterli olmayacak. Öğretmenlerin aynı branş, mühendislerin de aynı alandan olması şartı aranacak.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

2-BAKIMA MUHTAÇ HASTASI OLAN MEMURLARA 1 YILA KADAR REFAKAT İZNİ VERİLMESİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasanın “Aylıksız İzin” başlıklı 108/1.maddesinde “Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar uzatılabilir.” Şeklinde düzenleme yer almaktadır.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede “Bakıma muhtaç hastasına kendisinden başka bakacak kimsenin bulunmaması ve sağlık kurulu raporu ile refakatçi tahsisinin gerekmesi durumunda, memura yılda 1 aya kadar refakat izni verilecek.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

3-DOĞUM VE ÖLÜME BAĞLI MAZERET İZİNLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI KARARLAŞTIRIMIŞTIR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasanın “MAZERET İZNİ” başlıklı 104/B.maddesinde “Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.” Hükmü, aynı kanunun 104/C.maddesinde de “Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.” Hükmü yer almaktadır.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede, “Bunun dışında çocuğu doğan memura verilen 3 günlük mazeret izni 5 güne çıkarılacak. Memurlara, eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde de 3 gün mazeret izni verilecek.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

4-OLUMSUZ SİCİL İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRMESİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRÜLDÜĞÜ BELİRTİLMİŞTİR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasanın “İtiraz hakkı” başlıklı 118.maddesinde “117 nci maddeye göre kendisine tebligat yapılan Devlet memurları, buna karşı tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı amirlere itiraz edebilirler.” Hükmü yer almaktadır.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Olumsuz sicil alan devlet memurları, sicil raporlarıyla ilgili halen sicil amirlerine itiraz edebilirken, yapılacak düzenlemeyle bu itirazın daha sağlıklı değerlendirilebilmesi amacıyla değerlendirme komisyonu kurulacak.
Komisyonun yapısı ve çalışma esasları, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nde düzenlenecek. Bu komisyonda memurun bağlı bulunduğu sendikadan temsilci de bulunacak.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

5-İZİNSİZ OLARAK İL SINIRLARINI TERK ETMEK DİSİPLİN SUÇU OLMAKTAN ÇIKACAĞI ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasanın 125/C-g.maddesinde “İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek” disiplin suçu olarak tanımlanmıştır.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “''İzinsiz olarak ikamet ettiği ilin hudutlarını terk etmek'' disiplin suçu olmaktan çıkacak.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

6-DİSİPLİN SORUŞTURMALARINDA VERİLEN SAVUNMA SÜRESİ İLGİLİNİN TALEBİ HALİNDE 7 GÜN UZATILBİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasanın “SAVUNMA HAKKI” başlıklı 130.maddesinde “Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.” Şeklinde düzenleme yer almaktadır.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Haklarında yürütülen disiplin soruşturmaları kapsamında devlet memurlarına verilen savunma süresi, ilgilinin isteği üzerine 7 gün daha uzatılabilecek.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

7-TATİLLERDE İKAMET ETTİKLERİ İL HUDUTLARINI TERK ETMELERİ DURUMUNDA AMİRLERİNDEN İZİN ALMALARI UYGULAMASINA SON VEARİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 inci maddesinde; “Devlet memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.
Devlet memurlarının görevini aksatmamak kayıt ve şartıyla birinci fıkrada belirlenen hudutlar dışında ikamet etmelerine mensup oldukları kurumun yetkili amirince izin verilebilir.
Devlet memurları, ikamet ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izniyle terk edebilir.” hükmü bulunmaktadır. Aynı Kanunun 125 nci maddesinin aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayıldığı (c) bendinin (g) alt bendinde de “ikamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,” hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, ikamet mahalli dışına çıkılması hususunda, Anayasanın 10 uncu maddesi hükmü uyarınca bütün memurlara kanun hükümlerinin eşit uygulanması gerektiğinden, hafta sonu tatillerinde ikamet mahalli dışına çıkılması halinde nedenine bakılmaksızın kurum yetkili amirinden izin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.” (http://www.dpb.gov.tr/mutalaa/izinler/gorus1.doc)

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Ulaşım ve iletişim imkanları göz önüne alınarak, memurların, tatillerde ikamet ettikleri il hudutlarını terk etmeleri durumunda amirlerinden izin almaları uygulamasına son verilecek.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

8-RESEN VERİLECEK CEZALARA KARŞI SADECE DİSİPLİN KURULUNA İTİRAZ EDİLEBİCEĞİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasanın “İtiraz” başlıklı 135.maddesinde “Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.
Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.” Hükmü yer almaktadır.
B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Devlet memurları halen kendilerine verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı varsa bir üst disiplin amirine, yoksa disiplin kuruluna itiraz edebilirken, yapılacak düzenlemeyle uyarma ve kınama cezalarına ilişkin itirazların tamamının, ''bir kurul kararının bireysel karardan daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle'' disiplin kurullarına yapılması sağlanacak.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

9-BERAAT EDEN MEMURLARIN AVUKATLARA YAPTIKLARI ÖDEMELER İLE DAVAYA İLİŞKİN YAPTIKLARI HARCAMALAR MÜRAACT TARİHİNDEN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE ÖDENECEĞİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK YAPILACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.

A-MEVCUT DURUM;
3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının “MÜDAFİ TAYİNİ” başlıklı 15.maddesinde “Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve kolluk görevlileri ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin, bu görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti ödenir ve bunlara avukatlık ücret tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak ödemeler, ilgili kuruluşların bütçelerine konulacak ödenekten karşılanır.
Avukatların ücretlerinin ödenmesine ilişkin esas ve usûller, Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarınca müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” Hükmü yer almaktadır.
Ayrıca 2559 sayılı yasanın ek 9/2.maddesinde de “Sanık polis, hakkında dava açıldığı takdirde duruşmadan vareste tutulabilir. Olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre, İçişleri Bakanlığınca durumu uygun görülen polisin vekalet verdiği avukatın ücreti, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Avukat tutma ve ücret ödeme usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.” Hükmü yer almaktadır.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Ayrıca görevleri nedeniyle haklarında kamu davası açılıp beraat eden devlet memurlarının, avukatlarına ödedikleri vekalet ücretleri ile davaya ilişkin yaptıkları diğer harcamalar müracaat tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecek.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

10-İL DIŞINDA ÖĞRENCİSİ OLANA ATAMADA ÖNCELİK TANINMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME GETİRELECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

A-MEVCUT DURUM;
Kanun bazında bir düzenleme tüm memurlar için söz konusu değilken, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme” başlıklı 40.maddesinde “Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.” Hükmü yer almaktadır.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Devlet Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan genelge taslağında da şu düzenlemeler yer alıyor:
Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde memurun çalıştığı kuruma ait boş bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taşıyor olması şartıyla öncelikle atanması sağlanacak.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

11-GÖREVDEN YÜKSELME İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLERİN GETİRELECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasada düzenleme yok.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Hizmet gerekleri, personel ve kadro planlaması ile liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde kurumların görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren kadrolara atama ihtiyacının doğması halinde gereken en kısa sürede görevde yükselme mahiyetinde atama prosedürü uygulanacak.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

12-HİZMET İÇİ EĞİTİMLERDE SENDİKALAR İLE İŞBİRLİĞİ YAPILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME GETİRLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasada düzenleme yok.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet içi eğitimler düzenlenecek, ihtiyaç bulunması halinde bu konuda kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği içinde çalışmalarda bulunulacak.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

13-ENGELLİ KAMU ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ŞARTLARI İYİLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME YAPILACAĞI BELİRTİLMİŞTİR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasada düzenleme yok.

B-GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Engelli kamu çalışanları, kamuya ait servis araçlarından yararlanacak. Bunun mümkün olmadığı durumlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacak.Engelli kamu çalışanlarının atama ve yer değiştirmelerinde, engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarına yönelik tedbirler alınacak.Kamu hizmet binaları, engelli kamu çalışanlarının çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenecek.” http://www.engellilersitesi.com/haber/671-maas-ve-ozluk-haklari-engelli-kamu-calisanlarina-yeni-haklar.html

14-HAKSIZ ŞİKAYET VE İHBARLAR KARŞI MEMURARIN KORUNMASI İLE İLGİLİ UYGULAMADA TİTİZLİK GETİRİLMESİ KARARA BAĞLANMIŞTIR.

MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasanın “İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUMA” başlıklı 25.maddesinde “Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.” Hükmü yer almaktadır.

GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Yürütülen soruşturma ve yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda memur hakkındaki şikayet ve ihbarın sabit görülmemesi durumunda, memurun garaz, soyut hakaret veya uydurma bir suç maksadıyla maruz kaldığı isnat ve iftiralara karşı korunması için kamu davası açılması konusunda, yetkili amirlere yüklenen sorumluluğun yerine getirilmesinde titizlik gösterilecek.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

15-FAZLA ÇALIŞMAYA KARŞI İZİN UYGULYAMASINADA TİTİZLİK GÖSTERİLECEĞİ İFADE EDİLMİYTİR.

MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasanın 178-B.maddesinde “Kurumlar gerektiği taktirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.” Hükmü yer almaktadır.

GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Personele yaptırılan ve ücretle karşılanmayan her 8 saatlik fazla çalışma için bir gün izin verilmesine titizlikle uyulacak. ” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

16-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN YILLIK İZİNLERİNİN KULLANDIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME GETİRİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasada düzenleme yok.

GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin yıllık izinlerini yıl içinde kullanmaları sağlanacak.

17-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BECAYİŞ TALEBİLERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME GETİRİLMESİ KARARLAŞTRILMIŞTIR.

A-MEVCUT DURUM;
657 sayılı yasada düzenleme yok.

GETİRİLECEK DÜZENLEME;
Habere göre ise yeni düzenlemede; “Ayrıca Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, Devlet Memurları Kanunu'nun 4/b maddesi kapsamında çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin Devlet Personel Başkanlığınca, ''eş durumu nedeniyle yer değiştirme, askerlik dönüşü göreve başlama ve en az 1 yıl çalışmış olmaları kaydıyla karşılıklı yer değiştirme hakkı verilmesi'' talepleriyle ilgili mevzuat değişikliği çalışmalarının devam ettiği belirtildi.” (http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=168348)

III-SONUÇ:

Yukarıda belirtilen yeni hakların bir kısmının 657 sayılı yasada düzenlenen mevcut hükümlerin değiştirilmesi ve genişletilmesi ile, bazılarının mevcut yasakların kalkması sureti ile, bazılarının ise yasada olmamasına rağmen yeni eklenerek hayata geçirileceği, öngörülen bir kısım düzenlemelerinde yasal değişiklik yapılmaksızın mevcut hükümlerin uygulanmasında titizlik sağlanması şeklinde kanun ve genelge bazında gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.
Ancak belirtilen hususların, henüz yasa tasarısı seviyesine gelmediği, sadece taslak şeklinde değerlendirilmesinin mümkün olduğunu dikkate almak ile birlikte, 4688 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliği çerçevesinde üst kamu görevlilerinden oluşan kurul ile sendikalar arasında varıldığı yalanlanmayan haber ile sabit olduğu anlaşılan mutabakatın da önemli bir aşama olduğu, devam eden süreç hakkında ciddi bilgilendirme anlamına geldiği değerlendirilmektedir.
Öte yandan, genelge ile getirilecek deşikliklerin ve yeniliklerin, yasaların çıkartılmasına ilişkin prosedürün gerçekleşmesine gerek kalmadan, idari bir işlem ile her an hayata geçirilmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Önder ÖZLEM