Talâkdan Madud Olmayan Fesîhler

Talâkdan Madud Olmayan Fesîhler :


70 - : Talâklara dair ileride malûmat verilecekdir. Biz burada fes­hi icap edip talâkdan madud bulunmıyan bazı hususatı muhtasaran be­yan etmekle iktifa edeceğiz. İleride bunlara müteallik de bazı malûmat verilecekdir.

71 - : Babasından veya babasının babasından başka velîleri tara­fından tezviz edilen bir çocuğun bilâhare hıyarı bulûğunu istimal eyle­mesi üzerine tefrikine hükm edilse bununla nikâh münfesih olur.

72 - : Zevç ile zevceden biri diğerine tamamen veya kısmen mâlik olacak olsa aralarındaki nikâh, münfesih olur. Bu mesele, rekikler hak­kında mütesavverdir.

Kezalik : Bîr kadının arabiyyürasl zannile tezevvüv etdiği erkek ute

kadan zuhur etmekle nefsini ihtiyar etmesine mebni tefrikine hükm edil se bununla da nikâh münfesih olur.

73 - : Bir müslimenin zevci irtidad etse aralarındaki nikâh derhal münfesih olur, beynleri hükme muhtaç olmaksızın tefrik edilir.

Kezalik : bir müslimin nikâhı altında iken irtidat eden kadının nikâ­hı da müftabih görülen kavle göre münfesih olur. îrtidad bahsine müra­caat!...

74 - : İhtida eden bir gayri müslimin müşrik, meselâ : mecusî bulu­nan zevcesi ihtidadan imtina etse aralarında nikâh münfesih' olur.

Kezalik : bir müslimin nikâhında bulunan bir kitabiyye, mecuoiye-ti kabul etse aralarındaki nikâh, münfesih olur.

75 - : Hürmeti rezaı mucib bir sebebin tahaddüsünden dolayı ni­kâh münfesih olabilir.

Meselâ : Bir kimsenin büyük zevcesi, henüz hali rezada bulunan di­ğer zevcesini emzirse arlarındaki nikâh, münfesih olur.

Kezalik : bir kimsenin bilfarz nikâhındakİ iki çocuğa, haricden bir kadın süt verse bunlar, biribirinin süt kız kardeşleri olacakları cihetle bir nikâhda cemleri gayri caiz ve binaenaleyh nikâhları münfesih olur.

76 - : Hürmeti müsahereyi müstelzim bir sebebin tahaddüsünden dolayı da nikâh, münfesih olabilir.

Meselâ : Bir kimse, kayın validesini bilerek veya bilmiyerek nikâh edib de vetiy eylese refikasile aralarındaki nikâh, münfesih olur.

Kain validesine şübhei mülk veya şübhei nikâh ile tekarrüb etmesi veya kain validesini bu şübhelere mebni şehvetle takbij eylemesi de bu hükümdedir.

Kezalik : bir kimse, üvey kızına bu şübhelerden birine mebni müka-ranette bulunsa veya onu şehvetle mes veya takbil eylese refikasile ara­larındaki nikâh, münfesih olur.

Kezalik : Bir kimse , üvey anasına şübhei mülke veya şübhei nikâ­ha mebn mukarenetde bulunsa veya onu şehvetle takbil eylese o kimse­nin babasile o kadın arasında nikâh, münfesih olur.

Kezalik : bir kimse, oğlunun zevcesi hakkında şübhei nikâha veya şübhei mülke binaen yukarıdaki muamelelerden birini yapsa bu kadın ile oğlu arasındaki nikâh, münfesih olur.

Böyle kadınlardan birinin tenasül cehazına şehvetle nazar da mez­kûr muameleler kabilindendir.

77 - : Efendisi tarafından birine tezvic edilmiş olan bu cariye azad edilince hiyari itkini istimal ederek nefsini ihtiyarda bulunsa nikâhı mün fesih olur. Bu cariyenin tam memlûke olmasile müdebbere, mükâtebe veya ümmi veled olması arasında fark yokdur. Fethül'kâdir, Bahri Raik, Redi Muhtar, Kadanan, Hindiyye. [76]