iktifa

Talâkdan Madud Olmayan Fesîhler

Talâkdan Madud Olmayan Fesîhler :


70 - : Talâklara dair ileride malûmat verilecekdir. Biz burada fes­hi icap edip talâkdan madud bulunmıyan bazı hususatı muhtasaran be­yan etmekle iktifa edeceğiz. İleride bunlara müteallik de bazı malûmat verilecekdir.

71 - : Babasından veya babasının babasından başka velîleri tara­fından tezviz edilen bir çocuğun bilâhare hıyarı bulûğunu istimal eyle­mesi üzerine tefrikine hükm edilse bununla nikâh münfesih olur.