(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

MEHİR KESME VE HUKUKTAKİ ZEVCİYETE MÜTEALLİKTİR


İÇİNDEKİLER : İslâm hukukunda mehrin lüzumu ve mikdarı. Meh-rin lüzumundaki hikmeti teşriiyye. Mehrin aksamı. Mehri müsemmanın şerait ve evsafı. Mehrin teekküdü, kat'iyyet kesbetmesi. Mehrin tezyid. ve tenzili. Mehrde husule gelen ziyadelik. Mehrin helak ve teayyübü. Meh rin hibe edilmesi. Mehre dair kefalet ve terhin. Mehrin kabz ve teslimi. Mehri misli İcab eden haller. Müt'ayı icab eden haller. Mehre müteallik ihtilâflar, dâvalar. Cihaza müteallik meseleler ve dâvalar. Zevç ile zevce arasında hane eşyasına ait dâvalar. Nikâha müteallik dâvalar. Nikâha dair şahadetler.

Kasme dair meseleler. Zevç ile zevcenin mütekabil hakları ve vazi­feleri. [50]