miktar

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

(ÜÇÜNCÜ BÖLÜM)

MEHİR KESME VE HUKUKTAKİ ZEVCİYETE MÜTEALLİKTİR

Adedî

Adedî

(sayılabilen)

Sözlükte adet (sayı) kelimesinin nisbet ismidir ve birim­lerden oluşan sayısal bir küme anlamına gelir. Bu sebeple "bir" rakamı adet değildir. Çünkü sayılamaz. Teaddüd ise çokluk demektir.

Deyim olarak adedi ve ma'dûd lafızlarından her biri, miktarı sayılarak belirlenen şey demektir. Add sözcüğü de bir şeye kendisinden başka bir şeyin sayısını eklemek ve ayrıntılı biçimde saymak şeklinde açıklanır.

Aciz vesikası

Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine

verilen vesika (İİK 143)

3.Bölüm - Kredi Miktarının Belirlenmesi

Kredinin Miktarı

Madde 8 ? (Değişik birinci fıkra:RG-22/10/2005-25974) Her yıl Ocak ayında, staj kredi fonundan stajyerlere verilecek kredinin miktarı, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenir. Miktarın belirlenmesinde; barolarda staj yapan stajyerlerin sayısı, fonda toplanan para miktarı göz önünde bulundurulur.