Mülk Sebebiyle Husule Gelen Hürmet

Mülk Sebebile Husule Gelen Hürmet:

336 - : Mülkün vücudu de nikâh akdine muvakkaten manidir Şöyle ki: bir kimse, kendi cariyesile akdi izdivacda bulunsa bu akid, muteber olmaz. Çünkü mülk, nikâha mâni ve ondan mincihetin daha kuvvetlidir.

Binaenaleyh bu akd üzerine mehrin vücubü, talâk vukuu, verase­tin sübutü gibi nikâh hükümleri terettüb etmez.

Maahaza cariyenin hürretül'asl veya başkasının mu'tekası olması İhtimaline mebnî efendisi tarafından istifraş olunacak ise kendisile ih­tiyaten bir nikâh akd edilmesi rnüstahsendir. Buna "nikâhı tenezzühî" denir.

Bir kadın dahi azad etmedikçe kölesine kendi nefsini tezvic edemez. Velev ki, o kölenin yalnız bir sehmine mâlik olsun. Çünkü malikiyet, ta­mamen veya min vechin memlûkiyete münafidir. Dürer. Şürünbüâlî. [44]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: