user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1670365403 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Reza Müddeti

Reza Müddeti

271 - : Rezâ' = süt müddeti, îmamı Azama göre velâdet vaktin­den itibaren otuz ay, îmameyne ve îmam Züfere göre de iki kamerî senedir. Bu müddet içinde içilecek süt ile hürmeti rezâ'. sabit olur.

Vilâdet, ay başına tesadüf ederse ehilleye itibar olunur. tesadüf etmezse her ay otuz gün itibar edilir.

272 - : Rezâ1 müddetinden sonra mideye giden bir süt ile rezâ' hükmü sabit olmaz.

Binaenaleyh üç, beş yaşında bir çocuk, herhangi bir kadından süt emse veya bir erkek kendi zevcesinin sütünü içse bununla aralarında hürmeti rezâ' tahakkuk etmez. Hanivye. Hindiyye.-

« (Malikî mezhebine göre rezâ' müddeti, iki seneden ve nihayet iki sene ile iki aydan ibarettir. Bu müddetten sonra verilecek süt ile hür­met sabit olmaz, Meğer ki çocuk daha evvel sütten müstağni olmuş ol­sun. Şöyle ki : çocuk yemek yemeğe başlayıp emmiş olduğu süt ken­disine kâfi gelmiş bulunsa, bu halden sonra verilecek süt ile rezâ1 hük­mü sabit olmaz. Velev ki henüz iki yaşını doldurmuş bulunmasın.)

(Şafîiyyeye göre rezâ' müddeti, iki senei kameriyyenin hitamına doğru nihayet bulur. Binaenaleyh süt, iki kamerî sene henüz bitmeden verilmiş olmalıdır. Sütün ilk verilmesi, ayın evveline müsadif olmazsa bu ay, otuz gün olmak üzere yirmi beşinci aydan ikmal edilir.)

(Hanbelî fukahası da diyorlar ki : rezâ' müddeti, tam iki senedir. Bundan bir lâhza sonra içilecek süt ile rezâ' hükmü sabit olşıaz. îki se­neden mukadem fıtam = sütten ke_sme vaki olsa da yine bu müddet ni­hayet bulmadıkça içilecek süt ile hürmeti, rezâ', tahakkuk eder.)

(Zahiriyyeye gelince bunlara göre rezâ' için muayyen bir müddet yoktur. Bu hususta küçük ile büyük müsavidir. Binaenaleyh süt emen. pek yaşlı bir şahıs olsa da yine hürmeti rezâ' vücude gelir. Hazreti Aişe iîe îbni Mesud, îbni Abbas gibi sahabei kiram da bu kanaatte bulunmuş­lardır. Bidayetül'müctehid. El'muhallâ.) [30]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: