user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1670658052 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Sahih Nikahların Hükümleri :

Sahih Nikahların Hükümleri :

141 - : Bir nikâh, sahih ve nafiz bir surette mün'akit olunca üze­rine bir kısım aslî ve fer'î hükümler terettüp eder. Baslıcalan şunlardır:

(1) : Nikâh akdedildiği andan itibaren zevciyet sabit, zevç ile zev­ceden her birinin diğerile intifa ve istimtaî halâî olur. Zevce, mehri mu­accelim almış olunca zevcini bu istimtâdân - bir özri şer'Iye müstenit olmaksızın - menedemez.'

(2) : Zevcenin zatına ait menfaatleri, zevcine inhisar eder. Yani: bu babda intifa ve istimtâ hakkı yalnız zevce muhtes bulunur. Çünkü makamdı nikâh bu suretle husule gelir. Mehr ve nafaka itası da bu hakka tekabül eder. Bu inhisar sebebiiedir ki, bir kadın aynı zamanda diğer bir erkeğin de nikâhı altında bulunamaz. Böyle bir hâlin vukuu, firasın fesadım, nesebin iştibah ve ziyaım mucib, muaşeret ve mukare­netin zevalini müstelzim olacağı cihetle asla caiz görülemez.

(3) : Zevce kendisine mehr tesmiye edilmiş ise mehri müsemma-ya, tesmiye edilmemiş ise mehri misle müstahik olur.

(4) : Zevcenin nafakası zevç üzerine lâzım gelir. Sair hukuKuna riayet edilmesi de icap eder.

(5) : Mehri muaccelini almış, olan bir zevce zevcinin hanesinde ika­mete mecbur ohır. Zevcinin izni olmaksızın başka yere çıkıp gidemez. Meğer ki gitmesi bir hakkı şer'îye müstenit olsun.

(6) : Zevç ile zevce için hürmeti müsahere sabit, bu hürmet mu­ayyen karibleri arasında da carî olur.

(7) : Akdî nikâh ile neseb sabit olur. Velev ki tekarrüb bulunma-sm. Vâkıâ nefsül'emr itibarile neseb, tekarrübün hükmüdür. Fakat sÜ-buti nesebin sebebi zahirîsi akdi nikâhtır. Çünkü tekarrüp, hafî bir emir olduğundan akdi nikâh, onun makamına kaim olur.

(8) : Nikâh akdedilmesmi müteakip zevç ile zevce arasında tevarüs hakkı sabit olur. Velev ki aralarında henüz duhul ve halvet vuku-bulmuş olmasın.

142 - : Gayri nafiz, başka bir tabir ile mevkuf olan bir nikâhı sahih, - aşağıda beyan olunacağı üzere - icazetten evvel nikâhı fâ-sid hükmündedir.

Binaenaleyh icazetten evvel tekarrüb vukubulsa bununla mehri misi ve iddeti talâk lâzım; neseb, hürmeti müsahere sabit olur. Fakat nafaka, talâk, muhalea, tevarüs gibi nikâh hükümleri sabit olmaz. Be-daî, Bahri Râik, Hindiye.

Zevcenin mütekabil haklan ve vazifeleri - bahsine de müracaat!. [10]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: