(BİRÎNCÎ BÖLÜM) NİKAHA AÎT ISTILAHLARA VE NİKAHIN MUKADDİMATINA

(BİRÎNCÎ BÖLÜM)

NİKAHA AÎT ISTILAHLARA VE NİKAHIN MUKADDİMATINA
VESAİK BÎR KISIM AHKAMINA MÜTEALLİKTİR.

İÇİNDEKİLER : Münakehata ait bazı ıstılahlar. Nikâhın mukaddimatı = Nişanlanma vesaire. Nikâhın mahiyyetini izah. Nikâhın rük­nü. Bir lahika. Nikâhın nevileri. Nikâhın sıhhat ve ne fazının şartlan. Sahih nikâhların hükümleri. Fasid ve bâtıl nikâhların hükümleri. Şar­ta veya izafete mükarin nikâhlar. Nikâhın sıfatı şer'iyyesi. Nikâhın hik­meti tesriiyyesi. Nikâhta velayet ve bu velayetin mertebeleri- Kas irinin nikâhları ve müstehik oldukları hıyarı bulûğ. Mükellef hurrenin nef­sini tezviri. Nikâhta vekâlet, risalet ve akdi fuzulî. Köleler ile cariye­lerin nikâhları ve hıyarı ıtk. Nikâhta kefâet. Kefaetin şart olup olma­ması hakkındaki mütalealar. [3]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: