Hakkul'gayr

Hakkul'gayr :


314 - : Hakkul'gayr da nikâha manidir. Şöyle ki başkasının menkuhesi ile izdivaç etmek, şeran memnu olduğu gibi başkasının he­nüz iddeti vefat veya iddeti talâk ile mu'teddesi olan bir kadınla izdivaç da memnudur.

Bu memnuiyet, bir muvakkat hürmetten ibarettir. Zevciyet ve id-det zail olunca bu hürmet de zail olur.

Nikâhı fâsidden veya şüphei nikâhtan nâşi iddet bekleyen kadınlar ile izdivaç da bu hükümdedir.

315 - : Nesebi sabit hamli olan bir kadın ile vaz'ı haml_ etmedik­çe tezevvüc caiz değildir. Çünkü vaz'ı hami etmedikçe başkasının mu'­teddesi olmaktan çıkamaz. Fakat zinadan yüklü olan bir kadın ile ni­kâh akdedilebilir. Zira bu akid ile başkasının hukuku ihlâl edilmiş ol­maz. Şu kadar var ki, hamlini vaz edinceye kadar kendisine tekarrüb etmek veya kendisile devaîi mücameatte bulunmak halâl olmaz. Ve hamlini vaz etmedikçe de nafakaya müstahik olamaz. Fakat zanî, mez-niyyesini nikâh ederse kendisine derhal tekarrüb etmesi mubahtır. Bu surette nafakaya da müstahik olur.

316 - : Gebe olmıyan bir mezniyye, zanîden başkasile izdivaç edince kendisine hayz görerek temizlenmedikçe ve gebe olmadığı an­laşılmadıkça - tekarrüb edilmesi ve devan tekarrbübde bulunulması ha olmaz.

317 - : Bir kadın, bir kimse ile evlendikten sonra hilkati müste-bin bir cenin ıskat etse bakılır: eğer bu iskat, akdi nikâhtan dört ay sonra vaki olmuş ise nikâh, caiz olur. Amma bu müddetten evvel vuku bulmuş ise caiz olmaz. Zira bu takdirde kadının mu'teddül'gayr olduğu tebarüz eder. Bedayi, Hindiyye, Dür.

Velhâsıl: iki erkeğin nikâhı altında bir kadının bulunması, neseb-ce iştihabı mucib, doğacak çocuğun ziyamı müstelzim, aile teşkiline mani, ülfet ve muaşerete münafi, nikâhtan matlup olan bilcümle mesa-lih ve Eevaidi müfevvit olacağından hiçbir veçhile cevaza karfn olamaz.

KezaUk: İddet nihayet bulmadıkça ilk zevcin nikâhı min vechin kaim, neseblerin karışması İhtimali zahir, içtimaî terbtyye münafi ola­cağından iddet bekliyen bir kadınla izdivaç da halat olamaz. Bu husus­lardaki hürmet, hikeini şer'iyye icabatındandır. [38]