user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664321622 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Zararı Âmmı Defi' İçin Zararı Hass İhtiyar Olunur

25. Zararı Âmmı Defi' İçin Zararı Hass İhtiyar Olunur.

Bu kaide, yukarıdaki kaideyle birleşir ve onu açıklar ma¬hiyettedir. Demek ki, umuma zarar veren bir şey’i şahsın za¬rarına da olsa gidermek lâzımdır.
Meselâ :
a) Birinin evinin balkonu veya duvarı umuma ait yolu daraltıyor, gelip geçenlere zarar veriyorsa, onu yıkıp kaldırmak şahsın zararına da olsa vâcibdir.
b) Fahiş fiatla satılan bir mala rayiç koymak, yâni satış fiatını tahdit etmek her ne kadar satıcının zararınaysa da, umumun menfaatini dikkate almak bakımından gerekir.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: