user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1670439958 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Mâni' Zail Oldukta Memnît Avdet Eder

23. Mâni' Zail Oldukta Memnît Avdet Eder.

Bir şey'in sıhhat ve cevazına mâni teşkil eden şey zail ol¬dukta, memnu' (men'olunan şey) avdet eder. Meselâ:
a) İki kız kardeşi bir kişi nikâhı altında bulunduramaz. Şöyle ki (A) ile (B) kız kardeştirler. (C), (A) ile (B) den biri¬siyle evlenebilir. Bu caizdir.. Fakat hangisiyle evlenirse, diğer muvakkaten kendisine haram olur. Farz edelim ki (C) (A) ile evlendi, bu takdirde, (A), (C) nin (B) ile evlenmesine mâni teşkil eder. (A) ölecek olursa (C), (B) ile evlenebilir. Çünkü mâni zail olmuştur.
b) Satın alınan bir malda eski aybından başka yeni bir ayıp meydana gelirse artık o malı eski aybından dolayı reddet¬mek caiz olmaz. Ancak yeni ayıp kendiliğinden veya bir mü¬dahale ile giderilirse, o takdirde «mâni' kalktığı için memnu' avdet eder» kaidesince iadesi caiz olur

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: