user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664323385 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Meşakkat Kolaylığı Celbeder

16. Meşakkat Kolaylığı Celbeder.
Güçlük kolaylığa, sıkıntı genişliğe yol açar: Darlık vaktin¬de genişlik gösterilmek gerekir. Faizsiz ödeme, havale, hicir gibi birçok fıkhı mes'eleler bu asıl kaideye göre hükme bağ¬lanır.
Kolaylığı celbeden meşakkatin tahfif sebebleri yedidir:
1. Yolculuk..
2, Hastalık..
3, İkrah (Zorlama)
4. Bilgisizlik..
5. Güçlük..
6. Umumî belvâ..
7. Nakız. Meselâ:
a) Selem usûlü. (Alım-Satımda mebiin mevcut olması ik¬tiza ederken, para sıkıntısı çeken kimsenin ileride elde edeceği malı şimdiden satıp bedeli olan parayı alması caiz görülmüş¬tür.) Bu bir nevi ihtiyaç karşısında ruhsat olmuş oluyor

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: