user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1660140938 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Kelâmda Aslolan Mânâ-yı Hakîkîdir

11. Kelâmda Aslolan Mânâ-yı Hakîkîdir.
Kelimenin delâlet ettiği hakikî mânâya göre hükme varı¬lır; karine olmadıkça mecâz-ı mânâya veya tağlîb kaidesine gö¬re mânâ çıkarmaya gidilmez.
Meselâ :
a) Bir kimse oğlu için bir şeyler vasiyet ederse, oğlunun oğlu buna girmez. Çünkü kelimenin hakikî mânâsı oğlu ifâde ediyor; torunu değil.
b) (A) Şu kadar malımı evlâdıma vakfettim» dedikten sonra ölürse, (A) nın erkek ve kız bütün çocukları buna girer, çünkü örf en «evlâd» kelimesi umumiyetle erkek ve kız çocuk¬larına delâlet eder; yâni mânâ-yı hakikîsi budur.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: