user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1670413812 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Kadîm Kıdemi Üzere Terk Olunur

5. Kadîm Kıdemi Üzere Terk Olunur.

Çünkü bu hususta aslî olan bir şey'i bulunduğu hal üzere bırakmaktır.
Bir şey'in öteden beri devam ede geldiği hal, onun o hal üzere meşruiyetine delil sayılır. Zira bu kaide esas tutulmayacak olursa, birçok tarihî kıymetler bulunduğu hal üzere bırakılma¬ma ve böylece asliyetini kaybetme tehlikesiyle baş başa kalır.
Meselâ:
a) Vakıf olduğu bilinen, fakat vakfiyesi ve vakıf şartı tespit edilmeyen bir vakfın gailesi (geliri) öteden beri nereye sarf ediliyor ve nasıl kullanılıyorsa öylece dokunulmadan devam eder; dokunulmaz.
b) Tarla sahibi Öteden beri tarlasının içinden geçen yol ve¬ya suyu kaldırmak istese veya yoldan ve sudan istifade eden¬lere mâni' olmak istese, bakılır: Eğer Öteden beri bunun böyle devam edip geldiği isbat edilirse, kıdemi üzere kalır; tarla sa¬hibinin müdahalesi menedilir.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: