Mecelle

Mecelle

Nikahın Rüknü:

Nikahın Rüknü:


89 - : Nikâhın rüknü, icap ve kabulden ibarettir. Nikâhta icap ve kabul, beldelerin Örf ve âdetine göre inşayı nikâhta kullanılan söz­lerdir ki, nikâh akdi bunlar ile husule gelir.

90 - : Nikâh, meclisi nikâhta iki tarafın, yani: hâtib ile mahtu-benin veya velîlerinin veya vekillerinin veya resullerinin icab ve kabu-lile akdolunur. Bu akid, şeraitini cami olunca artık bundan rücu sahih olmaz.

Zarar Ve Mukabele-i Bizzarar Yoktur

18. Zarar Ve Mukabele-i Bizzarar Yoktur.

Başlangıçta başkasına zarar verilmeyeceği gibi zarara za¬rarla karşılıkta bulunmak da yasaktır. O halde zarar; zarar vermeyecek bir şekilde giderilir.
Meselâ:
a) Ev komşusu, kendi evinin çatısını tamir ederken biti¬şiğindeki başkasına ait evin çatısını tahrib eder veya kiremitle¬rini kıracak olursa, bu bir zarardır; yapılmamalıydı. Ama ka¬zara veya cehâleten olduğuna göre bu zarara zararla mukabele edilmez Ancak mevcut zararın telâfisi cihetine gidilir.

Zararı Âmmı Defi' İçin Zararı Hass İhtiyar Olunur

25. Zararı Âmmı Defi' İçin Zararı Hass İhtiyar Olunur.

Bu kaide, yukarıdaki kaideyle birleşir ve onu açıklar ma¬hiyettedir. Demek ki, umuma zarar veren bir şey’i şahsın za¬rarına da olsa gidermek lâzımdır.
Meselâ :
a) Birinin evinin balkonu veya duvarı umuma ait yolu daraltıyor, gelip geçenlere zarar veriyorsa, onu yıkıp kaldırmak şahsın zararına da olsa vâcibdir.

Sarahat Karşısında Delâlete İtibar Yoktur

12. Sarahat Karşısında Delâlete İtibar Yoktur.
Sözle bir şeyi irâde etmek sarahattir. Fiil veya sükût ile irâde etmek, delâlettir. Bir hususun yapılmasında sarahatle de¬lâlet arasında ihtilâf vuku bulursa, sarahatle amel edilir. Çün¬kü delâlet sarahat gibi kesinlik ifâde etmez.
Meselâ;
a) Bir evde misafir olarak bulunan topluluktan biri bulunduğu evin aynasını alır bakar, sonra diğer birine verir, der¬ken ara yerde kırılırsa, hiç birisi buna zâmin olmaz. Çünkü bu gibi hallerde delâleten müsaade vardır. Ama ev sahibi mevcut hiç bir eşyaya dokunmayın veya aynaya falan dokunmayın de¬miş olsaydı, o zaman delâletin hükmü kalmaz, sarih beyanla amel edilir ve aynayı kıranlar zâmin olurlardı.

KADIN HAKLARI VE YENİ MEDENİ KANUN

KADIN HAKLARI VE YENİ MEDENİ KANUN

Temel kavramlar

Kadın hakları İnsan Haklarıdır. Kadınların Birey olarak doğrudan sahip
oldukları insan onur ve kişiliğinin gelişmesi için gerekli olan, hak
eşitliği temeline dayanan hiçbir ayrıma bağlı olmaksızın özellikle politik,
sosyal, ekonomik ve kültürel sahalarda olmak üzere bütün alanlarda sahip
oldukları insan hakları ve temel özgürlükleridir.
Eşitlik
Sadece yasal ve ayrımcılığın önlenmesi bağlamında değil kadınların

Sulh Hukuk - Davaları

Alacak (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Bağıştan Dönme Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi Kaynaklı) - Nispi Harç
Alacak (Birden Fazla Parselde Kurulu Sitelere Ait Uyuşmazlıklar) - Nispi Harç

Kelâmda Aslolan Mânâ-yı Hakîkîdir

11. Kelâmda Aslolan Mânâ-yı Hakîkîdir.
Kelimenin delâlet ettiği hakikî mânâya göre hükme varı¬lır; karine olmadıkça mecâz-ı mânâya veya tağlîb kaidesine gö¬re mânâ çıkarmaya gidilmez.
Meselâ :
a) Bir kimse oğlu için bir şeyler vasiyet ederse, oğlunun oğlu buna girmez. Çünkü kelimenin hakikî mânâsı oğlu ifâde ediyor; torunu değil.

Asliye Hukuk Mahkemeleri - Davaları

Ad Üzerindeki Hakların Korunması- Maktu Harç
Alacak- Nispi Harç
Alacak (Acentelik Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Adi Ortaklık Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Altsoyun Denkleştirmesinden kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Bağış Vaadi Sözleşmesinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Bağıştan Dönme kaynaklı)- Nispi Harç
Alacak (Bankacılık İşlemlerinden kaynaklanan)- Nispi Harç
Alacak (Bedava Kullandırma Sözleşmesi kaynaklı)- Nispi Harç

1. Umumî olarak hukuk-İslâm hukuku ve İslâm aile hukuku

1. TEBLİĞ
Umumî olarak hukuk-İslâm hukuku ve İslâm aile hukuku

Kıyasın şartları:

Kıyasın şartları:


462 -: Kıyasın esas şartlan şunlardır:

(1) : Asi, muhtassun biruıas olmamalıdır. Yâni: aslın hükmü, diğer bir delile nazaran yalnız kendisine mahsus, kendisi o hükm ile mümtaz bulunmamalıdır. Aksi takdirde o asi, makisün aleyh olamaz. Ashabı Ki-ram'dan Hazreti Huzeyme'nin tek başına şahadetinin makbtıliyeti gibi.

Resulü Ekrem, sallallahu aleyhi vesellem efendimiz = Huzeyme kime şahadet ederse kifayet eder) buyurmuştu

İdari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı

Madde 2 - 1. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır:
a) (İptal: Ana.Mah.nin 21/9/1995 tarih ve E:1995/27, K:1995/47 sayılı kararı ile; Yeniden Düzenleme: 8/6/2000 - 4577/5 md.) İdarî işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları,
b) İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,

1. Hz. PEYGAMBER DEVRİ (Fıkhın Doğuşu)

Birinci Bölüm
Hz. PEYGAMBER DEVRİ
(Fıkhın Doğuşu)

Giriş
A- MEKKE DEVRİ
B- MEDİNE DEVRİ
I- HZ. PEYGAMBER DEVRİNDE FIKIH
A- HZ. PEYGAMBER DEVRİNDE USÛL
1- Kur'an-ı Kerîm (nuzulü, yazılması, neshi, toplanması...)
2- Sünnet
3- İcmâ
4- Kıyâs
5- İstidlâl (telâzüm, istishâb, istislâh, istihsân...)
B- Hz. PEYGAMBER DEVRİNDE FÜRÛ
Mekke Dönemi
1- Namaz
2- Beş vakit namaz
3- Temizlik
4- Cuma namazı
Medine Dönemi
Birinci Yıl
1- Hutbe
2- Ezân
3- Nikâh
4- Cihad
5. Belediye nizamı
İkinci Yıl
1- Oruç
2- Bayram Namazları

Sünnetlerdeki, rivayetlerdeki isnad, irsal, ittisal ve inkıta:

Sünnetlerdeki, rivayetlerdeki isnad, irsal, ittisal ve inkıta:

Kadastro Mahkemesi - Davaları

Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) - Nispi Harç
Kamulaştırma - Nispi Harç
Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) - Maktu Harç
Kamulaştırma (Hasat Edilmemiş Ürün Bedelinin Tahsili İstemli)

- Nispi Harç
Kamulaştırma (Kamulaştırma Yoluyla İrtifak Hakkı Tesisi) -

Maktu Harç
Kamulaştırma (Maddi Hatanın Düzeltilmesi İstemli) - Maktu

Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Geri Alınması İstemli) - Nispi Harç
Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) - Maktu Harç

3.Bölüm - Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler ve Kılık

Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler

Madde 14 ? Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.

Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini taşıyan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek yalnız baroda kayıtlı avukatlar tarafından yapılabilir.