Mecelle

Mecelle

3. ABBÂSÎLER DEVRİ (Fıkhın Olgunluk Çağı)

Üçüncü Bölüm
ABBÂSÎLER DEVRİ
(Fıkhın Olgunluk Çağı)
A- DEVRE UMÛMÎ BAKIŞ
B- ABBÂSÎLER DEVRİNDE FIKIH
1- Din Bilgileri ve Abbâsîler
2- Fıkhın Genişlemesi ve Gelişmesi
3- Fukahânın İhtilâfı
4- İctihad Hürriyeti ve Mezheblerin Doğuşu
5- Rey ve Hadîs Mektepleri
C- TEDVİN FAALİYETİ
E- FUKAHÂ

Üçüncü Bölüme Ek
FIKIH MEZHEBLERİ

Birinci Alt Bölüm
(Dört Mezheb)
I- DÖRT İMÂMIN MEDRESE ve ÜSTADLARI
A- MEDRESELERİ
B- ÜSTADLARI
C- HAYAT HİKÂYELERİ
1- Ebû-Hanîfe
2- Mâlik b. Enes
3- İmam Şâfiî
4-Ahmed b. Hanbel

Mânî Harflerle Zarflara Dair Malûmat :

Manî Harflerle Zarflara Dair Malûmat :

2577 Sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

2577 Sayılı İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?

* Arama motorundan buldum
* Arkadas tavsiyesi
* E-mail yoluyla
* Hatirlamiyorum

Bir kanun kitabı

İtiraf edelim ki maalesef kendimizi ilgilendiren kanun, yönetmelik veya yönergeleri okumadan ve bilmeden yaşıyoruz. Neyin hak, neyin yetki, neyin sorumluluk olduğunun farkında değiliz. Bu yüzden sık sık başkaları tarafından hak ve yetkilerimiz gasp ediliyor, sırtımıza fazladan yük bindiriliyor.

Kıyası celî ile kıyası hafinin kısımları :

Kıyası celî ile kıyası hafinin kısımları :


465 -: Kıyası celî şöylece iki kısımdır:

(1) : Tesiri zaif, yâni: illeti müessiresi kuvvetsiz bulunan kıyası ce-lîdir. Yırtıcı hayvanların artıklarına kıyasen yırtıcı kuşların artıklarının da murdar olmasına hükm etmek gibi.

Âm Lafızların Mahiyeti, Nevileri Ve Hükümleri :

Âm Lafızların Mahiyeti, Nevileri Ve Hükümleri :


279 - : Âm, bir lâfızdır ki, gayrı mahsur müsemmeyatın hepsine birden şâmil oîur, hepsini birden ihata eder. Binaenaleyh Zeyd, Ânır gibi âlemler, ebeveyn, imameyn gibi tesniye sigaları, müsemmalan mahsur ol­duğundan âm değildirler.

280 - : Elfazzı âmme, iki nevidir. Birisi: sigası da, mânâsı da âm olan lâfızlardır. Bu nev'e «mecmuullâfzı velmânâ» denir. Errical, ennisa gibi muarref cemi kelimeleri bu kabildendir.

Hüküm Çıkarma

I. Manzum Ve Sıyga İle İstidlal
Mukaddime
1. Dillerin Menşeî
2. Dil Kıyas Yoluyla Sabit Olabilir Mi?
3. Örfî İsimler
4. Şer?i İsimler
5. Anlam İfade Eden Söz (El-Kelâmu´ı-Müfîd)
6. Hitabla Kastedilenin Ne Olduğunu Genel Hatlarıyla Anlamanın Yolu
7. Hakikat Ve Mecaz
A. Mücmel Ve Mübeyyen
1. Mücmel:
2. Beyan ve Mübeyyen
Tevil
C. Emir Ve Nehıy.
1. Emir.
2. Nehiy
D. Amm Ve Hass
İki Umumun Çatışması (Tearuz) Ve Umum İle Hüküm Vermenin Caiz Olduğu Durum.
A. Tearuz
B. Husûs´tan Habersiz Olanlara, Umumu Duyurmanın Cevazı

Zaruretler Mahzurlu Şeyleri Mubah Kılar

20. Zaruretler Mahzurlu Şeyleri Mubah Kılar.
İslâm’da zaruretler tahdit edilmiştir.. Haramla karşı kar¬şıya gelen kimse bu tahdit çerçevesine giriyorsa, onu ihtiyaç nisbetinde kullanabilir; aksi halde caiz değildir.
Meselâ:
a) Kıtlık yıllarında Ölmüş bir hayvanın elinden başka yi¬yecek bir şey bulunmaz da adam açlıktan ölmek tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa, Ölmeyecek kadar o etten yiyebilir. Bunun gibi susuzluktan ölüm tehlikesiyle karşılaşırsa, ölmeyecek ka¬dar şarap içebilir.

Mücmel İle Müteşabihin Mahiyetleri, Nevileri Ve Hükümleri :

Mücmel İle Müteşabihin Mahiyetleri, Nevileri Ve Hükümleri :


306 -: Mücmel; bir lâfızdır ki, hakkında beyan varid olmadıkça mânâsım anlamaya yol bulunmaz. Bu cihetle müşkilden daha müphem bulunur. Meselâ: salât, zekât, riba lâfızları mânâyı şer'îleri itibarile bi­rer mücmel lâfızlardır ki, şarii mübin tarafından haklarında birer beyan vaki olmamış olsa idi, bunlar ile ne irade buyurulmuş olduğuna mutta­li olamazdık.

4. SELÇUKLULAR DEVRİNDE FIKIH (Fıkhın Duraklama Çağı)

Dördüncü Bölüm
SELÇUKLULAR DEVRİNDE FIKIH
(Fıkhın Duraklama Çağı)
A- SİYÂSÎ DURUM
B- FIKIH TARİHİ BAKIMINDAN DEVRİN HUSUSİYETLERİ
1- Taklid Rûhu
2- Münazara ve Münakaşalar
3- Mezheb Taassubu
4- İctihad Kapısının Kapanması
C- TEDVİN HAREKETİ
1- Usûl ve Kitapları
2- Tercih Gayesine Yönelmiş Kitaplar
3- Mezheb Müdâfaasını Hedef Alan Çalışmalar
D- ADLİYE TEŞKİLÂTI VE KANUN
E- BAŞLICA FIKIH BİLGİNLERİ
Hanefîler
Mâlikîlerden
Şâfiîlerden
Diğer mezheblerden

Müçtehid

I. Ictıhad
İçtihadın Rükünleri
Hükümlerin Dayandığı Kaynaklar
İstismar Metodlarının Bilinmesine Yarayan Dört İlim:
Tamamlayıcı İki İlim
Çoğunluğun Gözden Kaçırdığı Bir İncelik
3. Hakkında İctihad Edilecek Konu (Müctehedun Fth)
Hz. Peygamberin İçtihadının Vukuunu Kabul Etmeyenlerin Gerekçeleri
B. İçtihadın Hükümleri
1. İçtihadında Hata Eden Müctehid Günahkar Olur Mu?
Günah Meselesi
Kelâmı Konular
Usûlî Konular
Fıkhiyyât
2. İctihad, Tasvîb Ve Tahtie
A. (Aklî Gerekçeler:)
B. Naklî Gerekçeleri

Sıhriyyet = Müsaheret

Sıhriyyet = Müsaheret :


304 - : Sıhriyyet de nikâha manidir. Şöyle ki: müsaheret sebebile nikahlan müebbeden haram olan kadınlar, şu dört sınıfa ayrılır:

(1) : Abâ ve ecdadnı zevceleridir. Bunlar, üvey analar ve üvey ced-deleridir.

Binaenaleyh bir kimseye kendi babasının ve baba, ana tarafından dedelerinin zevceleri müebbeden haramdır. Gerek tekarrüb vuku bul­muş, olsun ve gerek olmasın.

Rayiç Değer

Bir iktisadi kıymetin, değerleme günündeki normal alım-satım değeri; piyasa değeri.

Yakın Şüphe İle Zail Olmaz.

3. Yakın (Kesinlik İfade Eden Şey) Şüphe İle Zail Olmaz.

Meselâ:
— (A)nın (B) üzerinde 1000 lira alacağı var. (B) bu bor¬cu (A) ya ödediğine dair hüccet ve delil gösteriyor. <"A) da hâlâ 1000 lira (B)'de alacağı olduğuna hücvet ve delil gösteri¬yor. Bu durumda (A)nın delili, bu alacağının diğer 1000 lira alacağını (B) Ödedikten sonra yenilendiğini beyyine ile isbat etmedikçe kabul olunmaz. Çünkü, Beyyine huccet-i kaviye de¬mektir ki, şehadet ikrar ve yeminden nükûle şâmildir. (B) nin bu borcu ödediğini delile dayanarak söylemesi yakîn (kesin bilgi) ifade eder. (A) nın iddiası ise, her ne kadar delile dayan¬sa da şüphe ifâde eder.