Mecelle

Mecelle

İş Mahkemesi - Davaları

Alacak - Nispi Harç
Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Sendika Kanunlarından Kaynaklanan) - Nispi Harç
Alacak (Sosyal Güvenlik Hukukukundan Kaynaklanan) - Nispi Harç
Genel Kurul Kararının İptali (Sendika Genel Kurul Kararının İptali) - Maktu Harç
Grev Oylamasına İtiraz - Maktu Harç
Grevin Durdurulması - Maktu Harç
Hakem Tayini - Maktu Harç
Hakemin Reddi - Nispi Harç
İstirdat - Nispi Harç
İş - Nispi Harç

Mecelle Nedir?

Osmanli Devleti zamâninda, Ahmed Cevdet Pasa Baskanligindaki ilmî bir heyet tarafindan, Islâm Hukûkuna bagli kalinarak hazirlanan ve asil ismi Mecelle-i Ahkâm-i Adliye olan meshur kânun. Mecelle, lügatte; içinde hikmet bulunan sahife, ciltlenmis kitap, dergi vs. mânâlarina gelir. 1877 yilinda Abdülhamid Han zamâninda tatbik edilmeye baslanmis. 1926’da yürürlükten kaldirilmistir.

Mecelle’den seçme maddeler

Mecelle’nin çesitli maddelerinden alinmis “sosyal” nitelik tasiyan hükümlerinden bâzilari sunlardir:

Madde 912- Birinin ayagi kayip da düserek baskasinin malini telef etse öder.

Madde 914- Kendi mali sanarak, baskasinin malini telef eden öder.

Madde 915- Baskasinin elbisesini çekip de yirtan, tamâmen kiymetini öder. Elbiseyi tutup, sahibi çekmekle yirtilsa, yarisini öder.

Madde 916- Çocuk, birinin malini telef etse, çocugun malindan ödenir. Mali yoksa, mali oluncaya kadar beklenir. Velisi ödemez.

5- İstidlâl (telâzüm, istishâb, istislâh, istihsân...)

5- İstidlâl:
Kur'ân-ı Kerîm'den ve Sünnet'ten, dil bilgisine ve kaidelerine dayanılarak bilgi ve hüküm elde edildiği gibi bu hükümlerin gerekçesine (illetine) dayanmak suretiyle kıyas yoluyla da hüküm ve bilgi sahibi olmak mümkündür. Bunların dışında kalan bilgi ve hüküm elde etme yolları "istidlâl" kelimesi ile ifade edilmektedir. Hz. Peygamber ve ashâbının istidlâl yolunu kullanıp kullanmadıklarını araştırmak üzere bunun başlıca çeşitlerini teker teker ele almak gerekecektir:
a) İki hüküm arasındaki gerektirme bağlantısı (telâzüm):

Mevrid-i Nasda İçtihada Mesağ Yoktur

13. Mevrid-i Nasda İçtihada Mesağ Yoktur.
Yâni bir mes'ele hakkında âyet veya hadîste kat'î bir be¬yân varsa, bu o mes'ele hakkında bir nass sayılacağından artık o mes'ele hakkında içtihada cevaz yoktur. Çünkü ictihad an¬cak kesin ve sarih olmayan mes'elelerde şâriin muradını arayıp bulmak için meşru'dur.
Meselâ:
a) Hâkim, boğazlanırken besmelenin kasden terk edildiği bir havyanın etinin satışına ve yenilmesine cevaz verecek olursa,. her ne kadar Şafiî mezhebinde buna cevaz verilmişse de hâkimin bu hükmü infaz edilmez.

İnsan Hakları Kurum ve Kuruluşları

Ankara Barosu
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Avrupa Konseyi
Barolar Birliği İnsan Hakları Sayfası
Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği
Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Merkezi
Birleşmiş Milletler
Çağdaş Gazeteciler Derneği
Çocuk Vakfı
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi
Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
Helsinki Yurttaşlar Derneği

Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir.

1-"Bir işten maksat ne ise hüküm ona göredir."

Niyetler (maksatlar) ya güzel (hüsnüniyet), veya çirkin (suiniyet) olur.

Hüsnüniyet ile suiniyetin ahlak itibariyle, dünyevi ve uhrevi ahkâm itibariyle büyük tesirleri vardır. Mesela; bir fakire hüsnüniyetle, rızayı hakka ulaşmak maksadıyla yapılan bir yardım, verilen bir sadaka, uhrevi sevaba vesiledir. Mücerred gösteriş ve şöhret kazanmak maksadıyla yapılan yardım, verilen sadaka ise mükâfata vesile olmaz. Çünkü birinci niyet, Hakk için olduğundan bir ahlaki kıymeti haizdir. İkincisi ise boş bir maksatla yapıldığı için kıymet-i ahlakıyeden uzaktır.

Mecelle’nin serhleri

Mecelle’nin çesitli lisanlarda serhleri, açiklamalari kaleme alinmistir. Bunlardan, Osmanlica olarak yazilmis Ali Haydar Efendinin Dürerül-Hukkâm ve Haci Resid Pasanin Rûhul-Mecelle, Kayseri Müftüsü Mes’ud Efendinin Arapça olarak yazdigi Mir’atül-Mecelle ve Fransiz G. Snopian’in Code Civil Ottoman adindaki eserler meshur olanlarindandir. Bunlari okuyan garp bilginleri, Islâm Hukûkuna ve Islâmiyetteki sosyal bilgilerin inceligine ve çokluguna hayran kalmaktadirlar.

Aile Hukuku - Davaları (Aile Mahkemesi)

Aile Konutu Şerhi Konulması - Maktu Harç
Aile Konutu Şerhinin Terkini - Maktu Harç
Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi - Maktu Harç
Aile Mallarının Korunması - Maktu Harç
Ana Baba Rızası Arama - Maktu Harç
Ayrılık - Maktu Harç
Babalık - Maktu Harç
Babalık (Babalık Davası) - Maktu Harç
Babalık (Kurulan Soybağına İtiraz ve İptal) - Maktu Harç
Babalık (Sonradan Evlenmede C.Savcısının İptal İstemli) - Maktu Harç
Babalık (Soybağının Reddi) - Maktu Harç

Nikaha Aîd Bazı Istılahlar :

Nikaha Aîd Bazı Istılahlar :


1 - (Nikâh) : Evlenmeden, akdi tezvicden ibarettir. Yani: bir akiddir ki, kasden mülki müt'ayi müfid olur. Bu akd ile bir aile teşek­kül eder, bir erkek ile bir kadın arasında bir takım haklar teessüs ederek bunların biribirinden meşru surette istifadeleri caiz olur.

2 - (Münakehe) : iki kimsenin akdi nikâhta bulunması manası­nadır. Cem'i: «münakehat»dır.

3 - (Istinkâh) Nikahlanmak, nikâh talebinde bulunmak mânâ sınadır.

TELEFON DİNLEME KAYITLARININ DELİL KUVVETİ VE KIYMETİ

TELEFON DİNLEME KAYITLARININ DELİL KUVVETİ VE KIYMETİ

Tüketici Mahkemesi - Davaları

Tanıma Ve Tenfiz - Maktu Harç
Tapu İptali Ve Tescil - Harca Tabi değil
Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden Konut Alımı Nedeniyle) - Nispi Harç
Tazminat - Nispi Harç
Tazminat (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Tespit - Maktu Harç
Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesi Kaynaklı - Harca Tabi değildir.
Tüketici Tarafından Açılan Kampanyalı Satış - Harca Tabi değil
Tüketici Tarafından Açılan Kredi Kartı - Harca Tabi değil

Kadîm Kıdemi Üzere Terk Olunur

5. Kadîm Kıdemi Üzere Terk Olunur.

Çünkü bu hususta aslî olan bir şey'i bulunduğu hal üzere bırakmaktır.
Bir şey'in öteden beri devam ede geldiği hal, onun o hal üzere meşruiyetine delil sayılır. Zira bu kaide esas tutulmayacak olursa, birçok tarihî kıymetler bulunduğu hal üzere bırakılma¬ma ve böylece asliyetini kaybetme tehlikesiyle baş başa kalır.

1.Bölüm

BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ.. 1

ÖNSÖZ.. 1

USULÜ FIKHA'DAİR ISTILAHLAR.. 2

Usulü Fıkh Îlmînîn Mahiyetî 15

Usulü Fıkhın Mevzuu Ve Gayesi 16

Usulü Fıkhın Tarihçesi 17

BİRİNCİ KISIM... 18

KÎTABA VE KÎTAB İLE SÜNNET ARASINDA MÜŞTEREK BAZI. 18

MEBHASLERE AİTTİR. 18

Kitabın Hakikati Ve Hususî Vasıfları : 18

kîtab île sünnet arasında müşterek mebhasler : 19

Has Lafızların Mahiyeti Ve Hükümleri : 19

Emirlerin Mahiyeti Ve Muktezası ; 20

Emik İle Vacip Olan Şeylerin Hükümleri : 21

Kıyasın hükmü ve kısımları:

Kıyasın hükmü ve kısımları:


463 - : Kıyasın hükmü, ta'diyedir. Yâni: asıldaki hükmün fere de nakl edilmesidir. Şöyle ki: asıldaki hüküm her ne ise onun bir misli de feride izhar edilir, bu hüküm kıyas yolile meydana çıkarılmış olur.