Mecelle

Mecelle

Emredilen Şeyîn Liaynihi Veya Ligayrihî Hasen Olması :

Emredilen Şeyîn Liaynihi Veya Ligayrihî Hasen Olması :


246 -: Şarii hakîm tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya îiaynihî bir hüsündür veya ligayrihi bir hüsündür. Yâni: memurünbih, ya kendi zâtmdaki bir güzellikten dolayı hasendir, veya başkasında sa­bit bir güzellikten dolayı hasendir.

Meselâ: biz iman ile memuruz, imandaki hüsn ise bir hüsni zatîdir. Bu hüsn başkasından alınmış değildir. Binaenaleyh iman, lizatihî hasen olan bir memurun bihtir.

Nikahın Sıhhat Ve Nef Azının Şartları :

Nikahın Sıhhat Ve Nef Azının Şartları :


117 - : Bir nikâhın sahih ve nafiz olarak mün'akid olması için akd ânında aşağıdaki meselelerde beyan olunan şartların mevcut olması icab eder.

118 - : Evlenecek kimselerin «mevanii nikâh» denilen şeylerden hâli olmaları şarttır. Aksi takdirde nikâh, sahih olmaz.

Meaelâ: aralarında neseb, süt veya musaheret itibariyle hürmet bu­lunan bir erkek ile bir kadının birbirile evlenmeleri caiz değildir. Muhar-remat bahsine müracaat!

A- HZ. PEYGAMBER DEVRİNDE USÛL

HZ. PEYGAMBER DEVRİNDE USÛL
1.Kurani kerim
2.sünnet
3.icma
4.Kiyas
5.istidlal

1.Kısım

Fâstd İstidlaller : 1

Beyanın Nevileri : 2

Nesha Dair Malumat : 3

İstisnalara Dair Mâilümat : 5

Ta'ltklere Daîr Malûmat : 6

Maanî Harflertle Zarflara Dair Malûmat

2. Müslümanların geri kalmaları ve kalkınmaları

2. TEBLİĞ
Müslümanların geri kalmaları ve kalkınmaları, İslâm'ın çağdaş sosyal ihtiyaçları karşılama kabiliyeti

T.C. ANAYASALARI- 1924 Anayasası

ANAYASA (*)

(1924)

T. Düstur, Cilt 26, s.170

Resmi Gazete 15/1/1945-5905

Kanun No Kanun Tarihi
4695 10/1/1945

BİRİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler
Madde 1- Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir.

Madde 2- Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi Layik ve Devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Ankara’dır. (**)

Madde 3- Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.

Madde 4- Türk milletini ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi temsil eder ve Millet adına egemenlik hakkını yalnız o kullanır.

4.Bölüm - Avukat Yanında Staj

Avukat Yanında Staj

Madde 14 ? Avukatlık stajının kalan altı ayı, staj yapılan Baro levhasına kayıtlı, meslekte en az beş yıl kıdemli (bu beş yıllık kıdem hesabına Avukatlık Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı hizmette geçen süreler dahildir) ve bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapılır. Avukatlık ortaklıklarında, bu Yönetmelikteki koşulları taşıyan ortak avukat bulunması halinde staj yapılabilir.

Engel Durumlar

3. İslâm hukukunun hususiyetleri ve Roma hukuku ile ilişkisi

3. TEBLİĞ
İslâm hukukunun hususiyetleri ve Roma hukuku ile ilişkisi

Talâk Vukuunun Şartları

Talâk Vukuunun Şartları :


89 - : Bir talâkın tahakkuk edebilmesi için başlıca şu gibi şartlar vardır :

(1) : Zevcin talâka ehil, yani : mükellef ve müteyakkız olması şart­tır.

Binaenaleyh çocuğun, mecnunun, naimin talâkları vaki olmaz.

(2) : Zevcenin nikâhı sahih ile menkuhe veya talâka mahal olma­ya salih mutedde bulunması şarttır.

Binaenaleyh bir ecnebiyye hakkında talâk vaki olmıyacağı gibi hür­meti müsahere veya^ademi kefaret gibi bir sebeble nikâhı fesh edilerek iddet beklemekte olan bir kadın hakkında da talâk vaki olmaz.

G

G harfi ile başlayan kelime manaları

Temyiz yoluyla Danıştay'da görülecek davalar

İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay?da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay?da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. (2575/25)

Danıştay ayrıca, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek üzere gönderilen dava dosyalarını da inceler ve bu hususta kesin karar verir. (2577/44-1-b)

B

B harfi ile başlayan kelimeler

Bu baski icin önsöz

Kitabın ilk baskısının çıktığı yıllardan bugüne dünyada İslâm araştırmaları devam etti, bu arada İslâm hukuk tarihi ile ilgili bilgilerimiz de gelişti, zenginleşti. Bunlardan bizim elde edebildiklerimizi, kısmen de olsa kitabın bu baskısına aksettirmeye çalıştık.
Daha önceki baskılarda İslâm hukuk ilmi ve müesseselerinin tarihini vermiştik. Bu defa fıkhın kaynakları ve fürû'u (fıkıh çerçevesine giren ibâdetler ile hukuk kaideleri) tarihine de bir bölüm ayırdık.

İdari makamların sükutu

Madde 10 - 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.