Kitabın Hakikati Ve Hususî Vasıfları

Kitabın Hakikati Ve Hususî Vasıfları


221 -: Kitabdan maksat, -usulü fıkha göre -Kur'anı azîmüş-şandır. Bu, bir mübarek kitabı ilâhîdiı. Bunun Kuran, Furkan, Hakim, Tenzil gibi daha başka adları da vardır. Bu kitabî mübîn. tarafı ilâhîden Cibrili Emin vasıtasile yirmi üç sene içinde Hâtemül'enbiya Hazreti Muhammed Mustafa (sallâllahü aleyhi vesellem) Efendimize âyet âyet. sûre sûre inzal buyur ulmuş tur ki, mukaddes nazmı da, mânâsı da ilahî­dir, vahyi subhanîye müstenittir. Bu cihetle Kur'ana «vahyi metlüv.^ denilir..

222 -: Kur'anı mübîn, yüz on dört sûreden ve bir itibar ile (6616) âyetten müteşekkildir. Bu kitabı celîlin vahye müstenit, mû'ciz, fevka­lâde bir surette mütevatir olmak gibi hususî vasıfları olduğu gibi sünne­ti nebeviye ile vesair elfaz ve ibarat ile müşterek vasıfları, mebhasleri de vardır. Bunlar, ilmi usul itibarile birer tedkik mevzuu teşkil etmek­tedir.

223 -: Kur'anı Kerîm, yalan üzere ittifakları aklen tecviz olunma­yan pek azîm bir cemaat tarafından zamanımıza kadar tevatüren nak-lediiegelmiştir. Bütün sûreleri, âyetleri, kelimeleri Resulü Ekrem'den bir vahyi ilâhî olmak üzere tevatüren sabittir, menkuldür. Bu kitabı ilâhî­nin hiç bir âyeti zayi olmamış, hiç bir kelimesi tebdil ve tahrife uğra­mamıştır. Nebiydi zîşan'dan telâkki olunduğu veçhile tevatüren nakle­dilmiştir. Bunun heyeti umumiyesi, her asırda yüz binlerce zevatın ha­fızalarını tezyin etmekte bulunmuştur. Bu mümtaz vasıf, bütün semavî kitaplar arasında yalnız Kur'anı Kerim'e mahsustur. Binaenaleyh Kur' amazîmin herhangi bir âyetini inkâr, imana münafîdir.

224 -: Kur'anı mübînin bütün âyetleri Resulüekremin talim ve işareti veçhile tamamen yazılmış, hıfz edilmişti. Hazreti Ebu Bekr'in hi­lâfeti zamanında hepsi bir araya cem edilerek bir mushaf hâline konul­muştur. Hazreti Osman'ın hilâfeti zamanında da bu mushaf nüshaları teksir edilerek büyük şehirlere birer nüsha gönderilmiştir ki, bunlara (Mesahifi Osmaniye) adı verilmiştir.

Eshabı kiramdan Abdullah ibni Mes'ud, Ubeyyibni Ka'b gibi zatla­rın kendileri için yazmış oldukları mushaflar da var idi. Bunlar ile Me­sahifi Osmaniye arasında bir fark olmayıp yalnız sûrelerin tertibinde bazı başkalıklar mevcut idi. Bunlarda nihayet birkaç kelimeden fazla bulunuyordu ki, bunlar, her ne kadar esasa muhalif değilse de tevatü­ren 3abit olmadığı cihetle «şaz» nâmım almış, Kur'anıkerîm hükmünü haiz bulunmamıştır. Bunlara «kıraeti şazze» adı verilmiştir.

225 -: Kur'anıkerime mensup şaz kıraetler, meşhur ve gayri meş­hur kısımlarına ayrılır. Gayri meşhur kıraetler, bütün imamlarca mu­teber değildir. Bunlar ile hiçbir hükmü şer'î sabit olmaz. Meşhur şazlar ise, imamı Malik ile îmamı Şafiîye göre yine hiç bir hükmü şer'îde mu­teber değilse de Hanefî eimm^sine göre yalnız ibadet ve muamelât hu­susunda muteberdir. Bunlar, Kur'andan olmasalar da ahadisi şerife cüm­lesinden bulunmuş olurlar. Bu cihetle kendilerile zannî'meselelerde amel olunabilir.

Meselâ: Keffareti yemini bildiren âyeti kerime. Mesahifi Osmani-yede:(rbl cır -L*») diye mutlaktır. İbni Mes'ud Hazretlerinin mushafında ise: diye mukayyed yakılmış tır. Bu mütetabiat kelime­si meşhurdur. Binaenaleyh Eimmei Hanefîye, bunu nazara alarak ke­fareti yemin orucunun muttasıl üç gün tutulmasına kail olmuşlardır. Demek ki, bu meşhur şaz kıraet ile mutlak olan bir âyeti kerimeyi iba­det hususunda takyit eylemişlerdir.

Kezalik : Ramazanı şerif orucunun kazasına ait olan âyeti celîle, Mesahifi Osmaniyede: (\>\CU^.;.u»)diye mutlak yazılmıştır. Übeyy ibni Kâ'bin mushafmda ise:(oL> fc* _^ yu ^ ;a-ı) diye mukayyet yazılmıştır. Fakat bu mütetabiat kıraeti meşhur değildir, haberi ahad kabilindendir. Binaenaleyh bununla bütün eimmeye göre amel edilemeyeceğinden ka­zaya kalmış ramazanı şerif orucunda ittisal şart değildir. Bunlar, mü­teferrik günlerde de tutulabilir.

226 -Kitabı ilâhînin rükünleri, nazm ile mânâdan ibarettir. Bu­nun mu'ciz nazmı da, mânâsı da vahyi ilâhîye müstenittir, lâhûtî bir hü­viyeti haizdir. Kur'anı mübînîn hakayiki, ancak bu nazmı mübîn vasıta-sile bihakkin mütecellî olur, bir çok dinî hükümler, ancak bu nazmı lâ­tif vasıtasile istinbat olunabilir. Binaenaleyh bunların yerine hiç bir lâ­fız kaim olamaz, bunlardan başka hiç bir ibare Kur'an hükmünü ihraz edemez.

îşte bu kitabı muazzam, edillei şer'iyyenin birincisini teşkil etmek­te ve bînihaye ahkâmın en feyizli bir menbaı bulunmaktadır.

227 -: Kur'anı mübînin emirleri, nehiyleri, haberleri ihtiva eden âyâtı celîlesi, itikada, ibadâta, hukuka dair bir çok hükümleri camidir. Ahlâka, nesayihe, geçmiş ümmetlerin en ibret verici tarihlerine, kâina­tın garip, bediî teşekkülâtma dair bir çok hakayiki de müştemildir. Bun­ların hepsinden nihayetsiz hükümler, hakikatler istinbat olunabilmek-tedir.