BİRİNCİ KISIM KÎTABA VE KÎTAB İLE SÜNNET ARASINDA MÜŞTEREK BAZI MEBHASLERE AİTTİR.

BİRİNCİ KISIM
KÎTABA VE KÎTAB İLE SÜNNET ARASINDA MÜŞTEREK BAZI
MEBHASLERE AİTTİR.


İÇİNDEKİLER : Kitabın hakikî ve hususî vasıfları. Kitab ile sün­net arasında müşterek mebhaslar: Has lâfızların mahiyeti ve hükümle­ri. Emirlerin mahiyeti ve muktezası. Emir ile vacip olan şeylerin hü­kümleri. Memurun bihin hüsn sıfatile ittisafı. Emredilen şeyin liaynihi veya ligayrihi hasen olması. Takat fevkinde bir şey ile teklif vâki olup olmadığı. Memurda vücudu icap eden kudret. Nehylerin mahiyeti ve muktezası. Mutlak ile mukayyedin mahiyetleri ve hükümleri, Ânı lâfız­ların mahiyeti, nevileri ve hükümleri. Müşterek, müevvel. zahir, nass, müfesser ve muhkem lâfızların mahiyetleri ve hükümleri. Hafi, müşkil. mücmel ve müteşabih lâfızların mahiyetleri, nevileri ve hükümleri. Ha­kikat ile mecazın, sarih ile kinayenin mahiyetleri. Dal bilibare, dal bili-şare, dal biddelâle ve dal biliktizanın mahiyetleri ve hükümleri. Mefhu­mu muvafakat ile mefhumu muhalefetin mahiyetleri. Fâsid istidlaller Beyanın nevileri. Nesh ve istisna bahisleri. Talike dair bâzı hükümler Bir kısım hurufu maaniye dair malûmat