user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1663729945 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Diyetlerin Lüzumundaki Şartlar

Diyetlerin Lüzumundaki Şartlar :

232 - : Bir cinayetden dolayı diyetin lüzumu için şöylece iki şart vardır:

(1) : Maktul veya mecruh, ismete mâlik olmalıdır.

Binaenaleyh öldürülen veya yaralanan bir harbî veya ve bağî için diyet lâzım gelmez.

(2) : Maktul veya mecruh, mütekavvim, mahkunüddem olmalıdır Binaenaleyh dari harbde islâmiyeti kabul edib de henüz dari İslama

çıkmamış olan bir kimseyi öldüren veya yaralayan bir müslim veya bir zimmî üzerine diyet lâzım gelmez. Çünkü böyle bir kimse, dari İslama gelmedikçe mütekavvim olamaz. Bedayi.

233 - : Diyetin lüzumu için katil ile maktulün, carih ile mecruhun islâmiyeti, akl ve bulûğu şart değildir.

Binaenaleyh bir müslümam veya bir zimmîyi yahut bir müste'minı kati veya cerh eden bir müslim, bir zimmî veya bir müste'mİn üzerine - usuli dairesinde - diyet Iâ2im gelir. Velev ki, bunlardan biri çocuk veya mecnunbulunsun. Bedayi.

234 - : LâzimüPeda olan bir diyet, borç mesabesindedir. Binaenaleyh diyet itasiyle mahkûm olan bir kimse, bu diyeti ver meden vefat etse bu' sair borçları gibi terikesinden alınır.

Kezalik bir maktulün diyeti de sair emvali hükmündedir.

Binaenaleyh bundan borçları verilir, vasiyetleri tenfiz edilir, bakisi de vârisleri arasında taksim olunur. Cevhere, Tatar Haniyye.

«(İmam Şafiîye göre dari harbde islâmiyeti kabul edib henüz dar; İslama çıkmamış olan bir mühtedîyi kati veya cerh eden bir müslim ve­ya zimmî üzerine de diyet lâzım gelir. Çünkü tekavvüm dar ile değil, is­lâmiyet itibariyledir. Bedayi.) [30]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: