user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1597324493 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

2.Mebhas

(İKİNCİ MEBHAS) 2

HADDİ ZİNAYA AİDDİR. 2

Zina Île Haddi Zinanın Mahîyyetleri; 2

İhsanın Mahîyyet Ve Nevileri : 3

Recm İle Celdîn Mahtyyetler Ve Meşruîyyetlertndekî Hikmet : 4

Zina Fatihasından Dolayı Had İcka Edilebilmesi İçin Vücudu İktiza Eden Şaktlak : 5

Zina Fazihasının Surett Sübutü : 8

İkrar Ve Şahadetdkn Kücua Ve Şahadetin Butlanına Müteallik Hükümler 11

Haddi Zinada Tedahül Cereyanı Ve Had Île Zamanın Ictlmaı : 13

Haddi Zinayı Tskat Eden Bazı Şebekler : 13

Celi. İle Kecm Cezalarının Suueti İfası :

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: