5.Kısım

HÜKÜMLERE,ÎCTÎHADA,KAVAÎDÎ KÜLLİYYEYE AİDDİR. 56

Şer'î hükümlerin mahiyetleri ve rükünleri : 56

Rüknün, illetin, şartın, sebebin ve alâmetin mahiyetleri vefasından:. 57

Mahkûmun bİhin mahiyyeti ve nevileri : 60

Mahkûmun aleyhin ve ehliyet ile teklifin mahiyyetleri: 61

Ehliyete ait semavî ve mükteseb arızalar : 62

İçtihadın mahiyyeti ve şartları