4.Kısım

KIYASI FIKHIYE, EDİLLEİ ERBAADAN BAŞKA HÜCCETLERE VE HİKEMİ TEŞRİYYEYE DAİRDİR.. 35

Kıyasın mahiyeti ve rükünleri : 36

Kıyasın şartları: 36

Kıyasın hükmü ve kısımları: 37

Kıyası celî ile kıyası hafinin kısımları : 38

Kıyaslarda aranılan illetlerin nevileri: 38

Naslarda tâlilin bir asi olup olmadığı: 39

Kıyasın bir hüccet olması ve derecei kuvveti: 39

Kıyas aleyhindeki deliller ve cevaplan: 40

Bazı kıyasları red ve defe müteallik mübahese yollan : 42

Deliller arasında tearuz vukuu: 46

Maslahatların nevileri ve hükümleri : 49

Şer'î hükümlerin esbabı ve hikemi teşriiyyesi