2.Kısım

Süneni Nebevtyyeye Dairdir 18

Sünnetlerin ballıca aksamı ve ahkâmı: 19

Kavilerde aranılan şartlar, vasıflar : 20

Sünnetlerdeki, rivayetlerdeki isnad, irsal, ittisal ve inkıta: 21

Mürsel hadislerin nevileri ve hükümleri : 22

Hadislerin râvîleri, metinleri ve senetleri i ti bari I e nevileri: 23

Haberlerin mahiyeti ve nevileri : 27

Haberlerin mahalleri, yâni: kendilerinden haber verilen hâdiseler: 28

Bazı rivayetler, haberler hakkındaki ta'n ve itiraz