katil

Kısasın Teveçhile İstifa Edileceği

Kısasın Teveçhile İstifa Edileceği:


303 - : Katil tarikiyle olan kısas, yalnız kıhc gibi keskin bir âle­ti, carihe ile, bir silâh ile katilin boynunu kesmek suretiyle istifa edilir, Velev ki, katil, maktulü suya veya ateşe atmak veya gözlerini çıkar­mak veya parça parça etmek gibi bir suretle öldürmüş olsun.

Haksiz Yere Yapılan Katillerin Nevileri

Haksiz Yere Yapılan Katillerin Nevileri:


205 - : Cezayı müstelzim olan katiller, aşağıdaki vechüe beş ne­vidir:

(1) : Amden katildir ki, Öldürülmesi meşru olmayan bir inşam Ma­tı carihadan veya o hükümdeki bir şey ile kasden öldürmekdir. Bir şah­sı kılıç ile ve kurşunla kasden vurub öldürmek gibi.

(K)

( K )


98 - (Katil) : Bir hayat sahibini öldüren, onun ruhunu cesedin­den ayırmaya mübaşir bulunan şahisdır. Öldürülen zîhayata da «mak­tul, katil» denir. Katîl tabiri de, vasıf olarak istimal edilince kadına da itlâk olunur, isim olarak istimal edildiği takdirde ise kadın için «katile» denilmek lâzım gelir.

99 - (Kati) : Cesedden ruhu İzhak ve izale eden, müessir, bir ti'ldir. Başka bir tarife göre kati, hayatın fevt olmasında adeten mües­sir olan fi'lin ismidir.