4.Bölüm - Gelirler ve Giderler

Gelirler

Madde 14 - Fonun gelirleri;

a) Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında sözü geçen;

1) Pul bedellerinin yarısı,

2) Vekâlet Pulu Satış Hesabında tutulan paraların Fona ait kısmına isabet eden nemaları,

b) Fona yapılacak bağışlar,

c) Fonun sahip olduğu mal, kuruluş ve işletmelerden elde edilen gelirler,

d) Faizler, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları,

e) Üyelerden elde edilecek gelirlerdir.

Giderler

Madde 15 - Fonun giderleri;

a) Üyelere bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak yardımlar,

b) Fon ihtiyacı için alınacak menkul ve gayrimenkuller için yapılacak giderler,

c) İştirak edilen kuruluş ve işletmeler için ödenen sermayeler ve ilgili giderler,

d) Yürütme Kurulu Üyelerine verilecek ücret veya huzur hakkı ile Fon Müdürlüğünde ve Fon Temsilciliklerinde çalışanlara verilecek ücretler dâhil tüm yönetim giderleri,

e) Vekâlet pulu maliyetlerinin yarısı,

f) Kira giderleri,

g) Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili yapılacak diğer giderlerdir.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: