3.Bölüm - Denetim

Denetim

Madde 12 - Fon gelirlerinden olan pul bedelleri malî yönden Sayıştayın denetimine tâbidir.

Fon gelir ve harcamaları her yıl Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu tarafından, ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından, Kanunun ek 4 üncü maddesindeki esas ve usullere göre denetlenir.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 13 - Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu en az üç ayda bir Fonu denetlemekle yükümlüdür.

Denetçiler, yıl içinde yapacakları denetlemeler sırasında Fon Müdüründen gerekli bilgileri isteyebilir, Fonun evrak ve kayıtlarını inceleyebilir ve denetlemeye ilişkin raporlarını Yönetim Kurulu ve Yürütme Kuruluna yazılı olarak bildirirler.