akile

Bazı Ameller Neticesinde Meydana Gelen Katil Ve Telef Hâdiseleri

Bazı Ameller Neticesinde Meydana Gelen Katil Ve Telef Hâdiseleri :


339 - : Müşterek bir amelde bulunan kimselerin bir hata neti­cesi olarak müştereken meydana getirmiş oldukları cinayetlerin diyet­lerini müşterek suretde zamih olurlar.

Meselâ: üç kimsenin birlikde kazımakda oldukları kuyu, üzerleri­ne yıkılarak birisini telef etse bunun diyeti üç hisseye ayrılır, iki hisse­sini ber hayat kalanlar -- mevcud ise âkileleriyle beraber - öderler. Bir hissesi de kendisine isabet etmekle sâkit olur.

(A)

(A)


1 - (Âmme hukuku) : Bir içtimaî heyeti teşkil eden efradın müş­tereken haiz oldukları kuvvetden-, salâhiyetden ve o efrad ile onları ida­re ve himaye eden devlet arasındaki riayeti vacib münasebetler ile alâ­kalardan ibaretdir.